EN
سامانه آمار و اطلاعات
گزارشات آماری واحدهای مختلف
عنوان دسترسی
گزارشات وضعیت شبکه برق
عنوان دسترسی
سامانه شاخص های فنی شبکه برق
عنوان دسترسی
گزارشات بازار برق
آرشیو الکترونیکی بازار برق
عنوان دسترسی
سامانه سنجش و پایش انرژی
سامانه مدیریت داده های اندازه گیری شده مستمر (مدام)
داشبورد مدیریت گزارشات انرژی شبکه
ردیف نوع سند عنوان سند کد سند
1 نقشه راه نقشه راه آمار شرکت -
2 نظام نامه نظام نامه آمار و اطلاعات IGMC-PGS-QM-0001
3 دستورالعمل دستورالعمل نحوه تکمیل شناسنامه قلم آماری IGMC-PGS-IN-0001
4 فرم شناسنامه قلم آماری IGMC-PGS-FR-0001
ردیف واژه انگلیسی تعریف واژه
1 نظام ملی آماری ایران Iran National Statistical System (INSS) نظامی متشکل از دستگاه­های اجرایی کشور و شبکه ارتباطی و اطلاعاتی بین آنها با راهبری شورای­عالی آمار و مرجعیت مرکز آمار ایران است که تولید، اطلاع رسانی و توسعه آمارهای رسمی کشور را با رعایت اصول بنیادین آمارهای رسمی و در چارچوب قوانین و مقرارت کشور بر عهده دارد.
2 آمار رسمی Official Statistics آمار مورد نیاز تصمیم­ گیری­ های حاکمیتی کشور است که توسط دستگاه های اجرایی تولید و اطلاع­رسانی می­شود و عنوان آن در «فهرست آمارهای رسمی ایران» قرار گرفته است.
3 فهرست آمارهای رسمی ایرانی Iran Official statistics فهرستی است حاوی عناوین و مشخصات شناسنامه­ای آمارهای رسمی ایران که توسط مرکز آمار ایران، تهیه و بازنگری می ­شود و به تصویب شورای عالی آمار می­رسد.
4 مرجع رسمی «نظام ملی آماری ایران» Official Authority of Iran National statistical System نهادی حاکمیتی، بی­طرف و حرفه­ای است که به تهیه، انتشار و مستندسازی آمارهای رسمی کشور می­پردازد. این مرجع مسئولیت یکپارچه سازی، ساماندهی و ظرفیت­ سازی در «نظام ملی آماری ایران» را بر عهده دارد و آمار مورد تأیید این مرجع به عنوان آمار رسمی کشور منتشر می­شود.
5 نشان کیفیت آمارهای رسمی ایران Quality certificate of Iran official Statistics نشانی است که توسط مرجع رسمی نظام ملی آماری ایران و برای مدتی معین به آن دسته از عناوین مندرج در «فهرست آمارهای رسمی ایران» داده می­شود که پس از ارزیابی کیفی، شایسه دریافت این نشان تشخیص داده شده باشند.
6 پایگاه اطلاعات آماری Statistical information database پایگاه داده ­ای است که به عنوان پنجره­ای واحد، آمارهای رسمی کشور و ریزداده­ های قابل انتشار را با سطوح دسترسی معین در دسترس استفاده کنندگان قرار می­دهد.
7 محرمانگی آمار Statistical Confidentiality محافظت از داده ­ها یا اطلاعات مربوط به هر واحد آماری در مقابل افشای غیر­مجاز آنها که مصادیق و محدوده آن بر اساس قوانین و مقررات مربوط تعیین می­شود.
8 پاسخگویان Respondents اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در به کارگیری ها، داده هایی درباره واحد آماری ارائه می­دهند.
9 داده Data واقعیت معمولاً عددی که نتایجی از آن قابل استخراج باشد.
10 ریز داده Micro data داده­ای در سطح واحد آماری یا شی است.
11 آمار Statistics نوعی از اطلاع که به صورت عددی بیان شده است.
12 اطلاع Information به نتیجه حاصل از هر گونه عملی مانند دسته بندی، سازمان­دهی، ساختاردهی، پردازش یا تفسیر داده­ ها گفته می­شود.
13 داده و اطلاع آماری Statistical information and data هرگونه محصول نظام آماری شامل ریزداده، فراداده، جدول، نمودار، گزارش، تحلیل، تعاریف و مفاهیم، نقشه آماری و... است.
14 فراداده Metadata هرگونه توضیح یا توصیف در مورد داده­های مورد نظر است.
15 پاراداده Paradata فراداده ­ای که به طور خاص در مراحل گردآوری و پردازش داده­ ها، تولید می­شود.
16 متغیر آماری Statistical variable یک ویژگی از یک یا چند واحد آماری (شی) که شمارش یا اندازگیری می­شود.
17 آمارگیری نمونه ­ای Sample survey آمارگیری از بخشی از جامعه هدف است که آن بخش با استفاده از روش های نمونه­ گیری و به منظور برآورد ویژگی­های موردنظر آن جامعه انتخاب می­شود.
18 چارچوب آمارگیری Survey frame فهرست، نقشه یا هر مشخصه­ای مرتبط با کل جامعه آمارگیری است که برای دستیابی به واحد­های آن جامعه مورد استفاده قرار می­گیرد.
19 آمارگیری Survey فعالیت نظام­ مند گردآوری یا دستیابی به ویژگی­هایی از جامعه هدف در یک مقطع زمانی مشخص است که به سه روش عمده سرشماری، آمارگیری نمونه ­ای و آمارگیری ثبتی مبنا انجام می­شود.
20 جامعه هدف Target population جامعه­ای است که در یک آمارگیری، مطالعه و کسب اطلاعات در مورد حداقل یکی از مشخصه های آن ، مدنظر است.
21 جامعه آماری Statistical population رجوع شود به جامعه هدف.
22 واحد آماری Statistical unit به هریک از اعضای جامعه هدف، واحد آماری گویند.
23 جامعه آمارگیری Survey population تمام یا بخشی از جامعه هدف که امکان بررسی و مطالعه آن در عمل، وجود دارد.
24 طرح آمارگیری Survey design طرحی شامل تعیین همه جنبه­های مربوط به یک آمارگیری از تعریف یک نیاز آمارگیری تا ارائه خروجی­های نهایی است که در برگیرنده موضوعاتی مانند طرح­های موضوعی ، نمونه­ گیری، آموزش، اجرایی، نظارت و استخراج است.
25 سرشماری Census آمارگیری از تمام واحدهای یک جامعه هدف در یک مقطع زمانی مشخص است. سرشماری در موضوعات مختلف مانند نفوس، مسکن، کشاورزی، صنعت و فرهنگ انجام می­شود.
26 شی Object در مفاهیم آماری ثبتی منا، معادل واحد آماری است.
27 گروه شی ­ها Object groups در مفاهیم آماری ثبتی منا، معادل واحد آماری است.
28 ثبت Register فهرست کاملی از تمام شی ­های (واحدهای آماری)درون یک گروه شی ­ها (جامعه هدف) است. هر شی باید دارای یک شناسه باشد و اماکن به روز شدن فهرست وجود داشته باشد.
29 آمار ثبتی­مبنا Register-based statistics آماری است که از داده ­های یک ثبت آماری حاصل می­شود.
30 ثبت اداری Administrative register ثبتی درون سیستم اطلاعاتی یک سازمان و در راستای وظایف و اهداف اداری آن سازمان است که باید دارای خصوصیات زیر باشد:  تمای شی­ های مشمول آن وظیفه یا هدف اداری را پوشش دهد. متغییرهای درون آن ثبت، کاربرد اداری داشته باشند.
31 ثبت آماری Statistical register ثبتی است که عموماً از پردازش ثبتی آماری ثبت­های اداری بدست می ­آید و در برخی موارد نیز این ثبت از ابتدا باهدف تولید آمار ایجاد می­شود.
32 پردازش ثبتی ­آماری Statistical register process پردازشی است که طی آن شی ­ها، گروه شی ­ها و متغییرهای حاصل با اهداف آماری مطابقت خواهند یافت. این پردازش شامل مواردی مانند ادیت داده ­ها، اختصاص کد به داده ­ها، رسیدگی به داده­ های گمشده، پردازش بر روی زمان­های مرجع، ایجاد شی ­های جدید(مشتق شده از شی ­های موجود) و ایجاد متغیر­های جدید (مشتق شده از متغیرهای موجود) است.
33 ثبت پایه Base register یکی از مهمترین ثبت­ های آماری موجود در یک سیستم ثبت­ های آماری است. ثبت­ های پایه به عنوان ستون فقرات این سیستم بشمار می­ رود و امکان اتصال به شی­ های سایر ثبت­ها را دارند.
34 سیستم ثبت­ های آماری System of statistical registers سیستمی است که از تجمیع تمامی ثبت­ های آماری تشکیل شده باشد.
ردیف واژه تعریف واژه فنی

1

قدرت نامي 

 قدرت نامي يك دستگاه توربين يا دستگاه توليدي نيروي محركه از طرف سازنده بر روي پلاك مشخصات آن براي شرايط معيني بر حسب  اسب بخار يا مگاوات نوشته شده است . در ماشين ‎هاي كوچك قدرت نامي بر حسب  كيلووات مشخص مي گردد.

2

قدرت عملي 

بيشترين توان قابل توليد مولد در محل نصب با در نظر گرفتن شرايط محيطي(ارتفاع از سطح دريا، دماي محيط و رطوبت نسبی) است.

3

قدرت عملي بيشترين 

 قدرت عملي در فصل زمستان (يا قدرت عملي در سرد ترين روز سال )

4

قدرت عملي کمترين  

قدرت عملي در فصل تابستان (يا قدرت عملي در گرمترين روز سال ).

5

ميانگين قدرت عملي  

ميانگين قدرت عملي فصلي مولدهاي برق

6

قدرت قابل توليد نرمال 

تواني است كه يك واحد در شرايط عادي و بدون هيچگونه اشكال فني و بدون اثرات سوء بر روي واحد مي ‎تواند توليد كند .

7

حداكثر قدرت توليدي همزمان با پيك بار شبكه 

 حداكثر قدرت توليدي همزمان واحدها در پيك بار شبكه طي يكدوره مشخص كه ممكن است از جمع قابليت توليد واحدها كمتر و يا مساوي با آن باشد .

تذكر 1 – در صورتيكه دوره انتخابي يكسال باشد ،‌ حداكثر قدرت توليد شده بعنوان پيك بار توليد شده سال آن شبكه محسوب مي گردد .

تذكر 2 – از پيك بار توليد شده ساليانه مي ‎توان جهت محاسبه ضريب بار شبكه استفاده نمود .

8

توليد ناويژه نيروگاه 

جمع انرژي توليدي مولدهاي برق يك نيروگاه كه در طي يك دوره زماني معين (مثلاً يكسال) روي پايانه خروجي مولدها بر حسب کيلووات ساعت  يا مگاوات ساعت اندازه گيري مي شود .

9

مصرف داخلي واحد 

مقدارانرژي الکتريکي كه توسط تجهيزات كمكي و جنبي يك واحد كه جهت راهبري آن چه در حالت كار و چه درحالت توقف لازم است برحسب كيلووات ساعت و در طول يكدوره مشخص را مصرف داخلي واحدگويند.

10

مصرف داخلي نيروگاه(فني)

: جمع مصارف داخلي كه مستقيماً‌ در توليد نقش دارند (در طول يكدوره مشخص بر حسب كيلووات ساعت) مصرف داخلي فني نيروگاه مي باشد .

11

مصرف داخلي نيروگاه (غيرفني)

 انرژی مورد استفاده داخل نيروگاه شامل انرژی مصرفی برای روشنايی معابر و تجهيزات جانبی واحد ها بدون توجه به اين نکته که اين انرژی در خود واحد توليد شده یا از منبع ديگری تامين گردد .

12

ظرفیت ذخیره

ظرفیت ذخیره، مجموع ذخیره سرد، ذخیره داغ و ذخیره گردان آماده به‌کاری را گویند که در صورت کمبود می‌تواند وارد مدار شود.

13

ظرفیت نامی

ظرفیت نامی، توان پیوسته‌ای است که پیمان و سفارش و طراحی مولد برق براساس آن صورت می‌گیرد و در لوحه ویژگی‌های فنی سازنده ذکر می‌شود.

14

ظرفیت علمی مولد

ظرفیت عملی مولد، عبارت از بیشترین توان قابل دست‌یابی از یک مولد برق یا یک نیروگاه باتوجه به شرایط محل نصب

15

ذخيره

تفاضل توان قابل توليد و توان توليد شده درپيك است

16

ذخيره گردان

تفاضل توان قابل توليد و توان توليد شده واحدهاي در مدار در زمان پيك است

17

ذخيره غيرگردان

 توان قابل توليد واحد يا واحدهاي خارج از مدار كه آماده بهره برداري مي باشند .

18

ذخیره گردان (کل شبکه)

=قابل تولید – ذخیره غیر گردان )آماده بهره برداری)-تولید شده

19

ذخيره توليد 

نسبت مجموع ذخيره هاي گردان و غيرگردان به كل قدرت قابل تأمين در زمان پيك مي باشد و نشان ‎دهنده ميزان ظرفيت توليد آماده اي است كه جهت استفاده در مواقع اضطراري و تغييرات ناگهاني بار بكار مي آيد .  

20

توليد ويژه واحد

تفاضل انرژي ناويژه واحد و مصرف داخلي واحد در يک دوره بر حسب كيلووات ساعت يا مگاوات ساعت است .      

21

توليد ويژه نيروگاه 

توليد انرژي ويژه، عبارت است از توليد انرژي برق ناويژه منهاي مصرف داخلي نيروگاهها در يك دوره معين و برحسب كيلووات ساعت يا مگاوات ساعت محاسبه مي شود.  

22

حداكثر بار همزمان

در يك سيستم برق كاملاً‌ بهم پيوسته ، حداكثر بار همزمان روزانه، هفتگي، ماهيانه، ساليانه عبارتست از مجموع بار مناطق در لحظه حداكثر بار سيستم به مگاوات در موارديكه سيستم بهم پيوسته كل كشوررا پوشش ندهد حداكثر بار همزمان از مجموع بار حداكثر شبكه بهم پيوسته و بار مناطق مجزا به مگاوات ، بطور همزمان بدست مي آيد . با توجه به اختلاف ساعت پيك در مناطق مختلف وابسته به يك سيستم سراسري بهم پيوسته ،‌حداكثر بار همزمان كمتر از جمع بار حداكثر مناطق مي باشد .

23

حداكثر بار غير همزمان 

عبارت از مجموع بيش‌ترين بارهاي مصرف شده در مناطق مختلف كشور در يك دوره‌ زماني معين است. بيش‌ترين بارهاي مناطق، لزوماً همزمان نيستند.

24

نياز مصرف

: مجموع بار مورد نياز شبكه ، از جمع بار توليد شده توسط   مجموع توليد ناويژه نيروگاه ها ،دريافتي از كشورهاي همجوار، معادل افت فركانس ، معادل خاموشي اعمال شده را نياز مصرف مي ‎گويند . نياز مصرف به صورت توان در پيك و انرژي در يك دوره زماني تعيين مي گردد. 

25

نياز مصرف اصلاح شده

مجموع نياز مصرف شبكه و معادل اعمال مديريت صنايع را نياز مصرف اصلاح شده مي گويند. 

26

معادل افت فركانس

:بخشي از انرژي يا توان مورد نياز مصرف كه در اثر كاهش يا افزايش فركانس از حد نامي ، از بار نامي سيستم كاسته و يا افزوده مي شود . 

27

تلفات شبکه/ سیستم

تلفات شبکه/ سیستم، عبارت است از تلفات انرژی که در خطوط انتقال و توزیع در یک شبکه یا سیستم معین پدیدار می‌شود.

تلفات ترانسفورماتورها جزو تلفات انتقال و توزیع منظور می‌شود.

28

تولید انرژی ناویژه

 تولید انرژی ناویژه، عبارت است از تولید انرژی الکتریکی که در سرهای برونداد ژنراتورهای اصلی اندازه‌گیری می‌شود.

تولید انرژی ناخالص رجوع شود به تولید انرژی ناویژه.

29

تولید انرژی ویژه

تولید انرژی ویژه، عبارت است از تولید انرژی برق ناویژه منهای مصرف داخلی نیروگاه‌ها در یک دوره معین.

30

تولید انرژی خالص

رجوع شود به تولید انرژی ویژه.

31

حداکثر بار

 حداکثر بار، بیشترین توان مصرف شده در یک ناحیه، منطقه، استان و کشور در یک دوره زمانی معین است.

32

قدرت توليد شده در پيك

تواني است كه واحد در زمان پيك توليد كرده است .

33

قدرت يا انرژي وارداتی

عبارتست از مجموع قدرت يا انرژي وارد شده از طريق خطوط فرامنطقه اي (اين رقم با علامت منفي در گزارش ‎هاي ديسپاچينگ ملي نمايش داده مي شود) .

34

قدرت يا انرژي صادراتی

عبارتست از مجموع قدرت يا انرژي خارج شده از طريق خطوط فرامنطقه اي  (اين رقم با علامت مثبت در گزارش ‎هاي ديسپاچينگ ملي نمايش داده مي شود).  

35

خارج از شبکه سراسری

 خارج از شبکه سراسری، عبارت است از مجموعه‌ای از مراکز تولید و مصرف، هرچند به هم متصل باشند اما به یک شبکه سراسری متصل نبوده و امکان تبادل انرژی با شبکه سراسری را ندارند.

36

شدت انرژی

 شدت انرژی، میزان انرژی مصرف شده به ازای هر واحد تولید است.

37

شبکه سراسری

 شبکه سراسری، عبارت است از کلیه نقاط تولید نیرو و نقاط مصرف برق کشور که به وسیله خطوط انتقال نیرو به یکدیگر وصل شده و در آن تبادل انرژی صورت می‌گیرد.

38

مصرف برق داخلی نیروگاه

 مصرف برق داخلی نیروگاه، عبارت از انرژی برق مصرف شده توسط تجهیزات و ماشین‌آلات نیروگاه، تلفات ترانسفورماتورها و نیز روشنایی قسمت‌های اداری و محوطه نیروگاه است.

39

مصرف خانگی برق

 مصرف خانگی برق، مصرفی است که در آن از انرژی برق برای به‌کار انداختن وسایل و تجهیزات متعارف برقی و همچنین روشنایی در واحد مسکونی استفاده می‌شود.

40

مصرف صنعتی برق

  مصرف صنعتی برق، مصرفی است که در آن از انرژی برق برای انجام کار در کارگاه‌های دارای فعالیت‌های معدنی و صنعتی استفاده می‌شود.

فعالیت‌های معدنی و صنعتی به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که در "طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد فعالیت‌های اقتصادی- تجدیدنظر سوم" معدنی و صنعتی تعریف شده است.

41

مصرف کشاورزی برق

 مصرف کشاورزی برق، مصرفی است که در آن از نیروی برق برای پمپاژ آب‌های سطحی یا تحت‌الارضی یا پمپاژ مجدد آب برای تولید محصولات کشاورزی یا انجام کار رد فعالیت کشاورزی استفاده می‌شود.

فعالیت کشاورزی به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که در "طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد فعالیت‌های اقتصادی- تجدیدنظر سوم" کشاورزی تعریف شده است.

42

سهم برق از مصرف انرژی نهايي

 :مصرف انرژي برق تقسيم بر مصرف نهايی انرژی

43

مقدار آلاينده های محلی در توليد برق

:ميزان انتشار ذرات معلق BOD,COD,SO2,NOX تقسيم بر کيلووات ساعت توليد ناخالص (هريک جداگانه)و واحدآن  ppm,ppb   است .

44

معوقات دریافت

مبلغی است که از خریداران بابت معوقات قبلی دریافت می­شود. 

45

معوقات پرداخت

  مبلغی است ک به خریداران بابت معوقات قبلی پرداخت می­شود.

46

میزان انرژی اندازه­گیری شده

میزان انرژی خالص مصرف شده خریدار در محل مصرف بودن و از دفتر سنجش و پایش انرژی این میزان گرفته می­شود.

47

میزان انرژی معامله شده خارج از بازار

مجموع میزان انرژی خالص معامله شده در بورس انرژی و میزان معامله شده در قرارداد دو جانبه در هر ساعت می­باشد.

48

سهم استفاده از خدمات جانبی

مبلغی است که خریداران به فروشندگان بابت استفاده از خدمات جانبی پرداخت می­نمایند.

49

سهم استفاده از خدمات انتقال در شبکه

مبلغی است که خریداران به فروشندگان بابت استفاده از خدمات انتقال پرداخت می­نمایند.

50

مبلغ برق مصرفی   

مبلغی است که از حاصلضرب " نرخ برق مصرفی" و اختلاف انرژی مصرفی خریدار درنقطه مرجع و میزان انرژی معامله شده خارج از بازار بدست آمده و خریدار این مبلغ را پرداخت می­نماید.

51

نرخ برق مصرفی

نرخی است که در هر ساعت مطابق دستور العمل اجرای بازار روز فروش در نقطه مرجع شبکه مصوبه بند 2 صورتجلسه 231 هیات تنظیم بازار برق محاسبه می­شود.

52

خرید دو جانبه

 میزان انرژی معامله شده در قرارداد دو جانبه خریدار در هر ساعت می­باشد.

53

مقدار مشمول آزمون ناموفق مصرف

مقداری است که خریدار مشمول کسر در آمد آزمون ناموفق مصرف می­شود و این مقدار از رویه پیش­بینی نیاز مصرف خریداران مصوب بند 1 صورتجلسه 133 هیات تنظیم بازار برق محاسبه می­شود.  

54

متوسط موزون قیمت

مبلغی است که در هر ساعت براساس میانگین وزنی میزان پذیرفته شده هر مالک نیروگاه در پله­های قیمت پیشنهادی برای روز بازار تعیین می­شود.

55

نرخ هزینه انحرافات

نرخی است که کسر درآمد ناموفق مصرف متناسب با آن محاسبه می­شود و این نرخ از رویه پیش­بینی نیاز مصرف خریداران مصوب بند 1 صورتجلسه 133 هیات تنظیم بازار برق محاسبه می­شود.

56

آستانه انحراف مجاز

حداکثر درصد انحراف پیش­بینی نیاز مصرف در هر ساعت که موجب پرداخت هزینه انحراف نمی­شود و براساس رویه پیش­بینی نیاز مصرف خریداران مصوب بند 1 صورتجلسه 133 هیات تنظیم بازار برق محاسبه می­شود.

57

درصد انحراف با خطای تعدیل شده

درصد میزان انحراف پیش­بینی نیاز مصرف خریدار از میزان مصرف واقعی پس از تعدیل در این آیتم نشان داده می­شود و از رویه پیش­بینی نیاز مصرف خریداران مصوب بند 1 صورتجلسه 133 هیات تنظیم بازار برق بدست می­آید.

58

درصد انحراف یا خطای پیش­بینی نیاز

مصرف درصد میزان انحراف پیش­بینی نیاز مصرف خریدار از میزان مصرف واقعی در این آیتم نشان داده می­شود و از رویه پیش­بینی نیاز مصرف خریداران مصوب بند 1 صورتجلسه 133 هیات تنظیم بازار برق بدست می­آید.

59

تشویق در پیش­بینی نیاز مصرف

خریداری که میزان انحراف پیش­بینی نیاز مصرف آن بین صفر تا آستانه انحراف مجاز باشد مبلغی را به عنوان تشویق در پیش­بینی نیاز مصرف دریافت می­نماید.

60

هزینه توان راکتیو

مبلغی است که خریدار بابت مصرف توان راکتیو می­بایست پرداخت نماید و این مبلغ از رویه دستورالعمل مدیریت خدمات توان راکتیو مصوب بند 2 صورتجلسه 122 هیات تنظیم بازار برق بدست می­آید.

61

مبلغ جریمه آزمون ناموفق مصرف

مبلغی است که از حاصلضرب نرخ هزینه انحرافات و میزان انحراف پیش­بینی نیاز مصرف خریدار از میزان مصرف واقعی بدست می­آید.

62

مقدار انحراف از پیش­بینی نیاز مصرف

اختلاف مصرف واقعی خریدار و پیش­بینی نیاز مصرف خریدار در این آیتم نشان داده می­شود.

63

پیش­بینی نیاز مصرف خریدار

پیش­بینی نیاز مصرف خریدار در این آیتم نشان داده می­شود.

64

انرژی مصرفی

میزان انرژی مصرفی خریدار در نقطه مرجع شبکه می­باشد که از دستورالعمل اجرای بازار روز فروش در نقطه مرجع شبکه مصوبه بند 2 صورتجلسه 231 هیات تنظیم بازار برق محاسبه می­شود.

فهرست اقلام آماری معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

ردیف

نام قلم آماری

نام دفتر

کد قلم آماری

تعریف قلم

1

مشخصات فردی

امور کارکنان و رفاه

HRL-3400-001

به مجموعه مشخصات و اطلاعات مورد نیاز فردی که در سازمان استخدام میشود، اطلاق میگردد.

2

حکم کارگزینی

HRL-3400-002

حکم کارگزینی ابلاغ رسمی استخدام یا تغییر شرایط استخدامی یک فرد در سازمان می باشد.

حکم کارگزینی یا قرارداد پرسنلی :

فرم ابلاغ استخدام پرسنل در صورتی که استخدام مادام العمر باشد حکم پرسنلی و در صورتی که در مدت های معین و یا سالانه نیاز به تجدید آن باشد، قرارداد پرسنلی نام دارد.

احکام کارگزینی براساس انواع نظام استخدامی پیاده سازی شده در سازمان صادر می شود.

در یک سازمان معمولا یک یا چند نوع نظام استخدامی پیاده سازی می گردد. یعنی در یک سازمان ممکن است نظام مدیریت خدمات کشوری برای پرسنل رسمی پیاده سازی شده و همزمان تعدادی پرسنل قراردادی و پیمانی نیز داشته باشیم. در این حالت هم حکم و هم قرارداد برای دسته های مختلف از پرسنل صادر می شود.

3

خدمات رفاهی

HRL-3400-003

به مجموعه مشخصات و اطلاعات مورد نیاز فردی که در سازمان استخدام میگردد، اطلاق میگردد.

4

مرخصی

HRL-3400-004

مرخصی عبارت است از حقی که برای کارکنان در ترک کار برای روزهای غیرتعطیل در نظر گرفته شده است.

5

ماموریت

HRL-3400-005

ماموریت به موردی اطلاق می گردد که کارکنان سازمان برای انجام کار حداقل 50 کیلومتر از محل کارگاه اصلی خود دور شوند و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل ماموریت توقف  نماید.

6

حضور و غیاب

HRL-3400-006

کنترل زمان تردد پرسنل در محل کار جهت محاسبه کارکرد و حقوق آنها

7

اضافه کار

HRL-3400-007

هر فرد می تواند حداکثر ۸ ساعت در محیط کار حضور داشته و به انجام وظایف خود بپردازد . گاهی به دلیل شرایط محیط کار این ساعات می تواند در روزهایی کمتر و یا بیشتر شود اما به هر شکلی که در طول روز اجرا شود نباید از ۴۴ ساعت (برای مشاغل سخت 36 ساعت) در هفته بیشتر گردد .به زمانهای که کارکنان بیش از 8 ساعت در محیط کار می ماند ، اضافه کار می گویند.

8

مکاتبه اداری

HRL-3400-008

به نامه نگاری که در سطح یک سازمان برای انجام امور محوله انجام میشود، مکاتبه اداری میگویند.

9

نظام پیشنهادات

دفتر توسعه منابع انسانی  و بهبود بهره وری

HRL-3500-001

فعالیتی است که با بهره‌گیری از نظرات کارکنان در انجام مسئولیتها و وظایف از تأکیدات اساسی نظام‌های مدیریتی و یکی از اصلی‌ترین پایه‌های بهبود مستمر جهت «مشارکت کارکنان» و «مدیریت مشارکتی» قلمداد میشود.

10

آموزش

HRL-3500-002

معمولا فعالیت هایی را که معلم به قصد آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان به تنهایی یا به کمک مواد آموزشی انجام می دهد آموزش می نامند.

11

پایش فرآیندهای سازمانی

HRL-3500-003

پایش شاخص فرايندها، فرآیندی است كه به اندازه گيري ، ارزش گذاري و قضاوت درباره عملكرد  فرآیندها طي دوره اي معين مي  پردازد

12

ارزیابی عملکرد کارکنان

HRL-3500-004

به فرایندی که به منظور سنجش و ارزش گذاری سالانه عملکرد مدیران و کارمندان با استفاده از روش ها وابزارهای لازم با نگاه به گذشته و قضاوت در مورد میزان تحقق برنامه های مورد توافق بین ارزشیابی شونده و مقام مسئول انجام می‌گیرد، ارزیابی عملکرد میگویند.

13

ایمنی و بهداشت

HRL-3500-005

ايمني عبارت از علم و هنر پيشگيری از حادثه وعوامل ايجاد حادثه است

 بهداشت  کارکنان عبارت است از ارتقاء و حفظ بالاترین درجه از سلامت جسمي، روحي، اجتماعي شاغلين در كليه مشاغل

14

ساختار سازمانی

HRL-3500-006

مجموعه ای می باشد که در آن نقش ها ، قدرت  ، اختیار و مسئولیتها ، تعیین و مدیریت می شود و نحوه انتقال اطلاعات بین سطوح مختلف سلسله مراتب در یک سازمان را  نشان می دهد

15

بودجه

گروه بودجه

HRL-3150-001

تخمینی از درآمد و هزینه در طول یک بازه زمانی معین در آینده، جهت نیل به اهداف تعیین شده،  این سیاستها در قالب برنامه ریزی عملیات شرکت ،مخارج سرمایه ای وگردش وجوه نقدمطرح می شوند .

لیست اقلام آماری بازار برق

ردیف

نام قلم آماری

نام معاونت/دفتر/دفتر مستقل

کد قلم آماری

تعریف قلم

1

انرژی خریداری شده دو جانبه توسط خریدار

بازار برق

ELM-5400-001

انرژی معامله شده بین مشترکان تعرفه تولید (صنعت و معدن) شرکتهای برق منطقهای از یک سو و تولیدکنندگان غیردولتی می باشد.

2

مقدار کل انرژی خالص تولیدی تخصیص داده شده به واحد

بازار برق

ELM-5400-002

مقدار انرژی تولیدی تخصیص داده شده خالص

3

مقدار انحراف از معیار آزمون ظرفیت

بازار برق

ELM-5400-003

مقدار عدم توانایی تولید یک نیروگاه به میزان قابلیت ابراز شده

4

انرژی خریداری شده در نقطه مرجع شبکه از بازار

بازار برق

ELM-5400-004

مقدار کل مصرف خالص خریداری شده در نقطه مرجع شبکه از بازار با احتساب تلفات و مصرف واقعی

5

مقدار ظرفیت آماده خالص

بازار برق

ELM-5400-005

مقدار ظرفیت آماده تولید که مالک نیروگاه با ملحوظ داشتن مشکلات فنی و شرایطی محیطی اعلام می کند با کسر مصرف داخلی

6

مقدار سلب فرصت

بازار برق

ELM-5400-006

مقداری که نیروگاه کمتر از میزان پذیرفته شده توسط بازار بنا به دستور مرکز تولید انرژی می نماید.

7

مقدار عدم همکاری

بازار برق

ELM-5400-007

مقداری که نیروگاه در لحظه بهره برداری از میزان انرژی پذیرفته شده مرکز ( آرایش فنی اقتصادی ) سرپیچی می کند.

8

میزان تهایی پشتیبانی از معاملات خارج از بازار

بازار برق

ELM-5400-008

مقدار انرژی که در معاملات خارج بازار تخصیص داده شده ولی منجر  به تولید نشده است.

9

مقدار انرژی دریافتی از شبکه مشمول پرداخت (هاب)

بازار برق

ELM-5400-009

مقدار انرژی دریافتی از شبکه در زمان هایی که مقدار تولید نیروگاه از میزان انرژی برگشت نیروگاه کمتر باشد.

10

کل بهای پرداختی بابت تولید انرژی

بازار برق

ELM-5400-010

مبلغ پرداختي بابت ميزان انرژي كه واقعاً توسط واحد نيروگاهي توليد و به شبكه تزريق شده است، تعلق مي گيرد.

11

بهای آمادگی

بازار برق

ELM-5400-011

مبلغي بابت خالص آمادگي به ازاء هر مگاوات ساعت ظرفيت آماده توليد پرداخت ميگردد .

12

بهای  سلب فرصت

بازار برق

ELM-5400-012

مبلغی که بابت  میزان سلب فرصت پرداخت می شود.

13

بهای عدم همکاری

بازار برق

ELM-5400-013

مبلغی که بابت میزان عدم همکاری پرداخت می شود

14

بهای  خدمات جانبی

بازار برق

ELM-5400-014

مبلغی که بابت خدمات مورد نیاز جهت حفظ قابلیت اطمینان سیستم به طرف تامین کننده خدمت پرداخت می شود : قابلیت خود راه انداز ، کنترل فرکانس و تولید یا جذب توان راکتیو

15

جبران هزینه خاموش و روشن کردن واحدها

بازار برق

ELM-5400-015

هزینه ای که می بایستی بابت روشن و خاموش شدن هایی که اضافه بر نتیجه بازار بر اساس قیمت پیشنهادی،در روز بهره برداری از سوی مرکز به واحد نیرو گاهی تحمیل شده ،پرداخت گردد.

16

بهای کسر درآمد اول آزمون ناموفق ظرفیت

بازار برق

ELM-5400-016

کسر درآمد ناشی از مقدار آزمون ظرفیت

17

بهای کسر درآمد دوم آزمون ناموفق ظرفیت

بازار برق

ELM-5400-017

بهای کسر درآمد ناشی از اختلال در برنامه ریزی

18

بهای برگشت آمادگی

بازار برق

ELM-5400-018

مبلغی که بابت  آمادگی ظرفیت تولید که به تعهدات خارج از بازار روز فروش اختصاص دارد، برگشت می شود.

19

هزینه استفاده از تجهیزات شبکه فروشندگان

بازار برق

ELM-5400-019

هزینه ای که مالک نیروگاه برای انتقال انرژی فروخته شده، در هر ساعت از محل اتصال شبکه تا نقطه مرجع به مدیریت شبکه پرداخت می کند

20

هزینه استفاده از تجهیزات شبکه فروشندگان

بازار برق

ELM-5400-020

هزینه که بایت دریافت برق از خارج کشور به شرکت توانیر پرداخت می گردد.

21

کسر درآمد پروانه بهره برداری

بازار برق

ELM-5400-021

مبلغی از کل درآمد مالک نیروگاه یا دارنده پروانه که بابت عدم  رعایت دستورالعمل اجرایی پروانه بهره برداری ( برای تولید برق) کسر می شود.

22

بهای پشتیبانی از معاملات خارج از بازار

بازار برق

ELM-5400-022

مبلغی که بابت مقدار معاملات خارج از بازار تعلق می گیرد .

23

هزینه انرژی دریافتی از شبکه

بازار برق

ELM-5400-023

هزینهای که بابت مقدار انرژی دریافتی از شبکه توسط واحدهای نیروگاهی پرداخت می گردد.

24

مجموع بهای خرید برق از فروشندگان

بازار برق

ELM-5400-024

مبلغ نهایی صورتحساب خرید برق از فروشندگان در بازار

25

انرژی مصرفی درنقطه مرجع شبکه

بازار برق

ELM-5400-025

کل انرژی که توسط خریدار ، درصورت فراهم بودن شبکه و بازار در نقطه مرجع مصرف می شود.

26

انرژی مصرفی در محل شرکتهای خریدار

بازار برق

ELM-5400-026

کل انرژی که توسط خریدار ، درصورت فراهم بودن شبکه و بازار در محل شرکت مصرف می شود.

27

انرژی معامله شده خریداران در خارج از بازار

بازار برق

ELM-5400-027

مقدار انرژی معامله شده خریداران در بورس انرژی و قراردادهای دو جانبه

28

مقدار آزمون مصرف

بازار برق

ELM-5400-028

مقدار آزمون مصرف خریدارارن بازار برق

29

هزینه تامین انرژی خریداران

بازار برق

ELM-5400-029

هزینه تامین انرژی خریداران بازار برق

30

هزینه خدمات جانبی خریداران

بازار برق

ELM-5400-030

هزینه خدمات جانبی خریداران بازار برق

31

هزینه توان راکتیو خریداران

بازار برق

ELM-5400-031

هزینه توان راکتیو خریداران بازار برق

32

هزینه استفاده از تجهیزات شبکه انتقال خریداران

بازار برق

ELM-5400-032

هزینه استفاده از تجهیزات شبکه انتقال خریداران بازار برق

33

هزینه مبادلات برون مرزی-ارسال برون مرزی

بازار برق

ELM-5400-033

هزینه مبادلات برون مرزی-ارسال برون مرزی

34

بهای تشویق آزمون مصرف

بازار برق

ELM-5400-034

بهای تشویق آزمون مصرف خریدارن بازار برق

35

مجموع بهای فروش برق

بازار برق

ELM-5400-035

مجموع بهای فروش برق بازار برق

36

هزینه مدیر بازار بابت خدمات انتقال

بازار برق

ELM-5400-036

مطابق با صورتجلسه 244 هیات تنظیم بازار برق

37

جبران هزینه مبادلات برون مرزی مالکین شبکه انتقال

بازار برق

ELM-5400-037

جبران هزینه مبادلات برون مرزی مالکین شبکه انتقال

38

مجموع بهای خرید خدمات انتقال

بازار برق

ELM-5400-038

مجموع بهای خرید خدمات انتقال مالکین شبکه

39

متوسط ارزش حرارتی  گاز در شبکه

بازار برق

ELM-5400-039

متوسط ارزش حرارتی گاز واحدهای نیروگاهی حرارتی

40

هزینه سوخت حجم معادل گاز

بازار برق

ELM-5400-040

هزینه سوخت حجم معادل گاز واحدهای نیروگاهی حرارتی

41

هزینه سوخت گاز

بازار برق

ELM-5400-041

هزینه سوخت گاز واحدهای نیروگاهی حرارتی

42

هزینه سوخت گازوئیل

بازار برق

ELM-5400-042

هزینه سوخت گازوئیل واحدهای نیروگاهی حرارتی

43

هزینه سوخت مازوت

بازار برق

ELM-5400-043

هزینه سوخت مازوت واحدهای نیروگاهی حرارتی

44

جبران هزینه سوخت گاز

بازار برق

ELM-5400-044

جبران هزینه سوخت گاز واحدهای نیروگاهی حرارتی

لیست اقلام آماری معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

ردیف

نام قلم آماری

نام معاونت/دفتر/دفتر مستقل

کد قلم آماری

تعریف قلم

1

مشخصات ايستگاه انتقال و فوق توزیع

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4300-001

ایستگاه مکانی است با مجموعه ای از تاسیسات و تجهیزات برقی شامل ترانسفورماتور قدرت، کلیدهای قدرت، سکسیونرها، ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ، (برحسب نیاز راکتور، خازن) وسایل اندازه گیری و حفاظتی برای برقراری ارتباط بین ایستگاههای دیگر یا منابع تولید و مصرف

 

2

واحد نیروگاه

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4300-002

واحد نیروگاه به مجموعه ای از تجهیزات مانند دیگ بخار، توربین ژنراتور و تجهیزات جانبی گفته می شودکه جهت تولید انرژی ایجاد می شود.

3

ترانسفورماتور

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4300-003

ترانسفورماتور قدرت دستگاهی استاتیکی شامل هسته و سیم پیچ و یک مجموعه عایقی که در حین انتقال قدرت الکتریکی ولتاژ و جریان را با نسبت معین تغییر می دهد.

4

ترانس جریان

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4300-004

ترانسفورماتور جریان ترانسفوماتوری است که جریان ثانویه آن در شرایط کار عادی شبکه ، متناسب با جریان اولیه آن بوده و اختلاف فاز آن با جریان اولیه در حد صفر است.

5

ترانس ولتاژ

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4300-005

ترانسفورماتور ولتاژ ترانس هایی هستند که جهت تبدیل ولتاژ فشار قوی به ولتاژ با دامنه پائین (با توان مصرفی کم)، جهت سه هدف مهم اندازه گیری، حفاظت و کنترل بکار می روند.

 

6

كليد قدرت

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4300-006

دستگاه قطع و وصل مکانیکی که قادر به وصل، حمل و قطع جریان در شرایط نرمال و نیز وصل و حمل (در مدت مشخص) و قطع جریان در شرایط غیر عادی (اتصال کوتاه) می باشد.

7

سکسیونر

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4300-007

دستگاه قطع و وصل مکانیکی که قادر به وصل و قطع مدار در شرایط بی باری می باشد.

8

خازن

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4300-008

خازنها تجهیزاتی هستند شامل دو الکترود که توسط عایقی از هم جدا شده و قابلیت ذخیره سازی بار الکتریکی را دارند. از خازنها جهت تزریق بار راکتیو به شبکه استفاده می شود.

9

راکتور موازی

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4300-009

راکتورهای موازی در سیستم های ولتاژ بالا به منظور کاهش خاصیت خازنی بوجود آمده توسط خطوط و یا کابل ها بکار می روند.

 

10

برقگیر

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4300-010

برق گیرها تجهیزاتی هستند که جهت حفاظت سایر تجهیزات در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا و تخلیه اضافه ولتاژهای موجی ظاهر شده در هادیهای خطوط و ایستگاههای فشار قوی، بکار می روند.

 

11

موجگیر

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4300-011

تجهیز فشار قوی می باشد که در ایستگاههای برق مورد استفاده قرار می گیرد و وظیفه آن تفکیک باند فرکانسی 50 هرتز از باند فرکانس بالاتر از از 50 هرتز (باند فرکانسی مخابرات) می باشد.

 

12

باسبار

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4300-012

منظور شینه ای است که یک سری قطعات و لوازم الکتریکی مانند کلید قدرت، ترانس، سکسیونر و غیره که دارای ولتاژ مساوی می باشند، را بهم وصل می نماید.

 

13

خط انتقال

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4300-013

منظور مشخصات مسیری شماتیک است که از اتصال چندین مدار بهم پیوسته بین دو یاچند ایستگاه انتقال و فوق توزیع بوجود می­ آید. مبنای تعریف هر خط مجموعه مدارهایی است که در آمار نامه صنعت برق تدوین شده است. در هر خط یک یاچند مدار الکتریکی عبور می­نمایند.

- مدار یک ارتباط الکتریکی بین ایستگاه ها و کلیدخانه نیروگاه هاست که از مجموعه قطعه مدارات تشکیل شده است که حداقل در یک گره مشترک می­باشند.

- تکه مدار بخشی از یک مدار الکتریکی است که بین دو گره قرار گرفته. بر اساس این عارضه، موجودیت های مکانی تکه مسیر هوایی و تکه مسیر زمینی و موجودیت های غیر مکانی تکه مدار هوایی و تکه مدار زمینی تعریف می شود.

- قطعه مدار یک ارتباط الکتریکی بین ایستگاه، کلیدخانه نیروگاه یا تیاف محسوب می­شود که از مجموعه ای از تکه مدارات تشکیل شده است. پارامترهای هر قطعه مدار از مقادیر پارامترهای الکتریکی مدارهای تشکیل دهنده آن محاسبه می­شود.

- تکه مسیر هوایی منظور مشخصات فیزیکی قسمتی از خط انتقال و فوق توزیع می­باشد که بین دو گره قرار گرفته است. این عارضه از اتصال مرکز هندسی دکل های بین دوگره ترسیم می­شود. به عبارت دیگر هر تکه مسیر هوایی شامل یک یا چند مدار می­باشد (در خطوط یک مداره، تکه مدار منطبق بر تکه مسیر هوایی و در خطوط دو مداره و چهار مداره به ترتیب چهار تکه مدار به صورت موازی تکه مسیر هوایی مربوطه ترسیم می­شود.

- تکه مسیر زمینی منظور مشخصات فیزیکی قسمتی از خط انتقال و فوق توزیع می­باشد که بین دوگره قرار گرفته است. در طول تکه مسیر زمینی ممکن است به تناسب موجودیت های مکانی منهول، مفصل کابل، حوضچه روغن و سرکابل وجود داشته باشد.

گره می تواند گنتری، تیاف، نقطه تغییر مشخصه مدار (تغییر سیم هادی، تغییر سیم محافظ، تغییر مدار، تغییر زمینی یا هوایی بودن ، محل دوخته شدن مدار وغیره)، تغییر مالکیت، جابجایی فاز، ترمینال تاور و نقطه تغییر مشخصه مسیر باشد. 

 

14

کابل

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4300-014

سیم رسانا، اصلی ترین و جزء خطوط انتقال نیرو می­باشد که وظیفه انتقال انرژی از نقطه­ای به نقطه دیگر را بر عهده دارد. در جایی که خط انتقال به تکه مسیر زمینی تغییر ساختار می­دهد کابل های فشار قوی وظیفه هدایت الکتریکی را بر عهده می­گیرند.

 

15

هادی رشته ای

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4300-015

سیم رسانا، اصلی ترین و اساسی ترین جزء، خطوط انتقال نیرو می­باشد که وظیفه انتقال انرژی از نقطه­ای به نقطه دیگر را به عهده دارد.

 

16

سیم محافظ (شیلد وایر)

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4300-016

سیم محافظ به سیم­هایی گفته می­شود که در بالاترین قسمت خطوط انتقال نیروی به موازات هادی های فاز نصب می­شود و از اصابت مستقیم صاعقه به هادیها جلوگیری کرده و ضمناً موجب کاهش تداخل رادیوئی، روی خطوط مخابراتی که به موازات خط انتقال نیرو قرار دارند می­گردد.

 

17

دکل

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4300-017

سازه ای فلزی یا بتنی یا چوبی که جهت نگهداری سیم­های رسانا و محافظ برای ایجاد فاصله ایمن از زمین به منظور انتقال انرژی برق از نقطه­ای به نقطه دیگر استفاده می­شود.

 

18

دیزل ژنراتور

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4300-018

دستگاهی است که با استفاده از سوخت (گازوئیل ، بنزین یا مازوت) برق تولید می نماید و در ایستگاههای برق بعنوان برق اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد.

 

19

باتری شارژر

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4300-019

دستگاهی است که وظیفه آن شارژ باطری های منصوبه در ایستگاه برق یا ایستگاههای مخابرات است.

 

20

یو پی اس

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4300-020

یو پی اس یک منبع تغذیه الکترونیکی است که وظیفه اصلی آن ، تامین بدون وقفه ی توان مورد نیاز بار مصرفی می باشد ، این سیستم بین برق شهر و دستگاه مصرف کننده قرار گرفته علاوه بر تثبیت و تنظیم برق شبکه مانع از نفوذ نویز و اختلالات شبکه به تجهیزات حساس مصرف کننده می گردد . همچنین یوپی اس به عنوان منبع توان بدون وقفه با  استفاده از انرژی ذخیره شده در باتری  ، برق مورد نیاز تجهیزات مصرف کننده را تامین می نماید .

 

21

رله های حفاظی

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4100-001

رله حفاظتی تجهیزی است جهت حفاظت از تجهیزات فشارقوی (از قبیل ترانس، ژنراتور، خط انتقال و ...) که در ایستگاه برق ی، نیروگاه و ...  مورد استفاده قرار می گیرد.

 

22

پی ام یو

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PGS-4400-001

سیستم اندازه گیری فازور، دستگاهی جهت اندازه گیری دامنه و زاویه یک کمیت اندازه گیری مانند ولتاژ یا جریان در شبکه قدرت است و از یک منبع زمان مرجع برای سنکرون­سازی استفاده می­کند. سنکرون­سازی معمولا توسط GPS انجام می­گیرد و امکان اندازه گیری سنکرون و زمان واقعی در نقاط مختلف در یک شبکه را فراهم می سازد. از این دستگاه ها همچنین می توان برای اندازه گیری فرکانس و توان در یک شبکه استفاده کرد. مطابق استاندارد مربوطه، یک PMU تجاری معمول 10 الی 50 اندازه گیری در هر ثانیه (در شبکه با فرکانس نامی 50 هرتز) انجام می­دهد.

 

لیست اقلام آماری حراست

ردیف

نام قلم آماری

نام معاونت/دفتر/دفتر مستقل

کد قلم آماری

تعریف قلم

1

پرونده حراستی

دفتر حراست

CBM-1200-001

پرونده امنیتی برای کارکنان شرکت، پیمانکاران، مشاوران و شرکتهای پیمانکار به منظور بررسیهای حراستی تشکیل می گردد.

2

امحاء اسناد

دفتر حراست

CBM-1200-002

از بین بردن اسنادی که به لحاظ امنیتی دارای طبقه بندی می باشند.

3

کنترل دسترسی

دفتر حراست

CBM-1200-003

عبارت است از صدور مجوز و کنترل دسترسی تردد و سیستم های اطلاعاتی به متقاضیان درون سازمانی و برون سازمانی با هماهنگی دفتر حراست.

4

پایش محیط پیرامونی و داخلی

دفتر حراست

CBM-1200-004

عبارت است از حفاظت از تاسیسات و تجهیزات داخلی و پیرامونی و کنترل و تردد پرسنل و ماشین آلات

لیست اقلام آماری راهبری

ردیف

نام قلم آماری

نام معاونت/دفتر/دفتر مستقل

کد قلم آماری

تعریف قلم

1

پی ال سی

راهبری شبکه / دفتر نظارت و مهندسی

NGD-2400-001

منظور تجهیز مخابراتی است که امواج مخابراتی را روی خطوط انتقال و فوق توزیع سوار می کند.

2

RTU

راهبری شبکه / دفتر نظارت و مهندسی

NGD-2400-002

RTU  یک سیستم پردازنده می باشد که سیگنالهای الکتریکی  را از نقاط مختلف پست و یا نیروگاه، جمع آوری کرده و بعد از پردازش ، با پروتکلهای متنوع مخابراتی آنها را به مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی و منطقه ای ارسال می نماید و همچنین فرمان هایی را که از مرکز کنترل به پست ها و نیروگاهها ارسال می گردد را بعد از پردازش به نقطه مورد نظر می فرستد.

3

Protocol Convertor

راهبری شبکه / دفتر نظارت و مهندسی

NGD-2400-003

(PC) پروتکل کانورتر تجهیزی میباشد که در جمع آوری سیگنالهای اسکادا تحت پروتکل شامل (…DNP3.0-IEC101)  و تبدیل آن به پروتکلهای موردنیاز در مرکز کنترل به کار می رود.

4

Media Convertor

راهبری شبکه / دفتر نظارت و مهندسی

NGD-2400-004

-

5

Remote IO

راهبری شبکه / دفتر نظارت و مهندسی

NGD-2400-005

تجهیزی بدون کارت پردازنده است که برای جمع آوری سیگنال در فاصله کوتاه در یک ایستگاه بکار برده می شود و دیتا خود را از طریق پورت سریال به RTUآن ایستگاه ارسال می نماید و قابلیت پیکربندی به صورت مستقل را ندارد.

6

GateWay

راهبری شبکه / دفتر نظارت و مهندسی

NGD-2400-006

وسیله ایست که تبادل اطلاعات از طریق آن انجام میگیرد.

7

مرکز تلفن

راهبری شبکه / دفتر نظارت و مهندسی

NGD-2400-007

دستگاه‌ های تلفن مرکزی یا سانترال‌ ها هستند که در شرکت‌ ها و سازمان‌ ها نقش اساسی در ایجاد ارتباطات تلفنی دارند. این دستگاه‌ها خطوط تلفن‌ های داخلی را به‌صورت آنالوگ یا دیجیتال بروی زوج مسی تلفن فراهم می‌نمایند. قابلیت‌های این دستگاه‌ها برای کاربران فعلی این سیستم شناخته شده است که مهمترین آن فراهم کردن خطوط تلفن داخلی است.

8

تله پروتکشن

راهبری شبکه / دفتر نظارت و مهندسی

NGD-2400-008

منظور تجهیز مخابراتی است که سیستم حفاظت از راه دور تجهیزات حفاظتی ایستگاه را تامین می نماید. این سیستم در موقع بروز عیب در شبکه دو طرف خط فشار قوی را قطع مینماید.

9

ماکرویو

راهبری شبکه / دفتر نظارت و مهندسی

NGD-2400-009

مایکروویو تجهیزی است که با استفاده از امواج الکترومغناطیس ( امواج رادیویی با فرکانس بسیار بالا) ارتباط مخابراتی بین دو نقطه را مهیا مینماید.

10

دکل مخابراتی

راهبری شبکه / دفتر نظارت و مهندسی

NGD-2400-010

دکل مخابراتی به سازه های فلزی گفته می شودکه آنتن های مخابراتی روی آن نصب می شود.

11

آنتن مخابراتی

راهبری شبکه / دفتر نظارت و مهندسی

NGD-2400-011

آنتن یک افزاره مخابراتی است که کار آن تبدیل سیگنال الکتریکی به امواج الکترومغناطیسی (در حالت فرستندگی)، و تبدیل امواج الکترومغناطیسی به سیگنال الکتریکی (در حالت گیرندگی) است. آنتن‌ها ساختارهای متنوعی دارند که با توجه به کاربرد، تعیین می‌شوند.

12

InterPose

راهبری شبکه / دفتر نظارت و مهندسی

NGD-2400-012

تابلوی واسط نقاط کنترلی و اندازه گیری بین تجهیزات پست و نیروگاه با تجهیزات دیسپاچینگ می باشد.

13

انرژی ارسالی خطوط برون مرزی تحت پایش اسکادا

راهبری شبکه / دفتر برنامه ریزی

NGD-2100-001

انرژی ارسالی از طریق خطوط انتقال برون مرزی قرایت شده از RTU داخل کشور در سیستم اسکادا

14

انرژی دریافتی خطوط برون مرزی تحت پایش اسکادا

راهبری شبکه / دفتر برنامه ریزی

NGD-2100-002

انرژی دریافتی از طریق خطوط انتقال برون مرزی قرایت شده از RTU داخل کشور در سیستم اسکادا

لیست اقلام آماری روابط عمومی

ردیف

نام قلم آماری

نام معاونت/دفتر/دفتر مستقل

کد قلم آماری

تعریف قلم

1

اطلاع رسانی

دفتر روابط عمومی

CBM-1500-0001

اطلاع رسانی به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که دربردارنده فرآیند تولید، گردآوری، پردازش، انتقال، اشاعه، دریافت، توزیع و مدیریت اخبار و اطلاعات عمومی و اختصاصی شرکت مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

2

ارتباطات

دفتر روابط عمومی

CBM-1500-0002

به هرگونه تبادل معنا ومفهوم کلامی و غیر کلامی که باسایر اشخاص حقیقی و حقوقی برقرار می شود.

لیست اقلام آماری مخابرات و پشتیبانی فنی

ردیف

نام قلم آماری

نام معاونت/دفتر/دفتر مستقل

کد قلم آماری

تعریف قلم

1

ایستگاه مخابراتی

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CTS-6300-001

ایستگاههایی است که تجهیزات مخابراتی از جمله دکل مخابراتی، گیرنده و فرستنده امواج و ... در آنجا نصب می گردد.

 

2

لینک مخابراتی

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CTS-6300-002

به هر ارتباط مخابراتی بین دو تجهیز مخابراتی یک لینک مخابراتی گفته می شود.

 

3

SDH

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CTS-6300-003

این دستگاه تجهیز اکتیوی است که پالسهای الکتریکی را به امواج نورانی یا بلعکس تبدیل می نماید. بعبارت دیگر سلسله همگاه رقمی یا چنانکه بیشتر مشهور است، اس‌دی‌اچ (SDH) استانداردی برای ارتباطات سرعت بالا بر روی فیبر نوری یا لینک رادیویی است.

 

4

PDH

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CTS-6300-004

این دستگاه تجهیز اکتیوی است که پالسهای الکتریکی را به امواج نورانی یا بلعکس تبدیل می نماید. بعبارت دیگر سلسله همگاه رقمی یا چنانکه بیشتر مشهور است، پی‌دی‌اچ (PDH) استانداردی برای ارتباطات سرعت پائین بر روی فیبر نوری یا لینک رادیویی است.

 

5

ACCESS

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CTS-6300-005

این دستگاه تجهیز اکتیوی است که پالسهای الکتریکی را به امواج نورانی یا بلعکس تبدیل می نماید. بعبارت دیگر سلسله همگاه رقمی یا چنانکه بیشتر مشهور است، اکسس (ACCESS) استانداردی برای ارتباطات سرعت پائین بر روی فیبر نوری یا لینک رادیویی است.

 

6

Long Haul Ampilifier

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CTS-6300-006

این دستگاه تجهیز اکتیوی است که وظیفه تقویت کننده سیگنال نوری SDH جهت فواصل بالاتر از 200 کیلومتر را دارد.

 

7

Synchronization

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CTS-6300-007

این دستگاه تجهیز اکتیوی است که تامین کننده منبع همزمانی سیستم­های SDH  می­باشد.

 

8

SWITCH

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CTS-6300-008

این دستگاه تجهیز اکتیوی است که نقطه‌های شبکه یا دستگاه‌های شبکه را به یکدیگر وصل می‌نماید. این واژه معمولاً به دستگاه چند پورته‌ای اطلاق می‌شود که پردازش و انتقال داده را در لایه دوم مدل >OSI  انجام می‌دهد. سوئیچ‌هایی که معمولاً در لایه سوم یا بالاتر پردازش را انجام می‌دهند، معمولاً سوئیچ چند لایه یا سوئیچ لایه ۳ خوانده می‌شوند.

 

9

ROUTER

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CTS-6300-009

مسیریاب یا رُوتِر دستگاهی از تجهیزات اکتیو شبکۀ رایانه‌ای است که بسته‌های داده (Data Packets) را در یک شبکه برای رسیدن به مقصدشان، هدایت می‌کند. مسیریابی در لایه سوم مدل مرجع OSI (لایه شبکه) رخ می‌دهد. مسیریاب جهت اتصال دو یا چند شبکه محلی به هم یا اتصال چندین خط شبکه بزرگ به هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. مسیریاب می‌تواند انواع مختلف شبکه را به هم وصل کند.

 

10

FIRE WALL

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CTS-6300-010

فایروال، نرم افزار یا سخت افزاری (تجهیز اکتیو) است که در قسمت دروازه (Gateway) قرار گرفته و منابع درون شبکه را از دسترسی غیر مجاز خارجی محافظت می کند. یک فایروال مانند یک مانع یا حصار بین یک شبکه قابل اطمینان و دیگر شبکه های غیرقابل اطمینان قرار می گیرد و از طریق یک مدل کنترلی، دسترسی به منابع شبکه ای را کنترل می کند. این بدان معناست که تنها ترافیکی می تواند اجازه ورود و خروج را داشته باشد که منطبق بر سیاست های امنیتی فایروال باشد و بقیه ترافیک غیر مجاز است.

 

11

DWDM

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CTS-6300-011

تجهیز اکتیوی است که برای ترکیب و ادغام سیگنالهای نوری و ارسال همزمان آنها بر روی یک فیبر نوری مشترک  می باشد.

 

12

کابل نوری

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CTS-6300-012

مودم تجهیزی است  که سیگنال هایی را که از ارائه دهنده سرویس اینترنت شما یا همان ISP  انتشار پیدا می کند را دریافت می کند و آنها را برای اتصال به روتر Wi-Fi خود ترجمه می کند و این عمل باعث به راه افتادن اینترنت می شود. در سطح پایه، مودم شما به وب دسترسی پیدا می کند،

 

13

جوینت باکس

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CTS-6300-013

اکسس پوینت یا Wireless Access Point که به فارسی به معنی نقطه دسترسی می باشد در واقع اسمی است که ما بر روی یکی از تجهیزاتی گذاشته ایم که در شبکه های بیسیم یا وایرلس مورد استفاده قرار می گیرد. این تجهیزات اکتیو که یه صورت اختصاری به آنها AP یا WAP هم گفته می شود در شبکه های کامپیوتری به تجهیزاتی گفته می شود که عملکردی شبیه به سویچ شبکه های کابلی در شبکه های بیسیم دارند ، بدین معنی که این امکان را فراهم می کنند که از طریق آنها شما بتوانید چندین سیستم کامپیوتری را از طریق شبکه های بیسیم به همدیگر متصل کنید. به شبکه های محلی که با استفاده از اکسس پوینت ها به هم متصل می شوند به جای اینکه LAN بگوییم Wireless LAN یا WLAN هم می گوییم. Access Point ها را معمولا به شکل AP نمایش می دهند ، این دستگاه ها یک عملکرد مرکزی دارند ، تمامی سیگنال های رادیویی را دریافت و ارسال می کنند که در اکثر مواردی که در شبکه های کامپیوتری می باشد سیگنال های Wi-Fi نیز شامل می شود.

 

14

ODF

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CTS-6300-014

فیبر نوری نام تجهیز پسیوی است که جهت انتقال اطلاعات استفاده می نماید. فیبر نوری به مجموعه ای از دو یا چند رشته فیبر نوری گفته می شود که معمولاً برای حفاظت و حفظ کیفیت آنها، همگی داخل یک پوشش مشترک قرار دارند.

 

15

OCDF

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CTS-6300-015

جوینت باکس در شبکه­های فیبر نوری به تجهیزات  پسیوی گفته می­شود که جهت انشعاب کابل فیبر نوری مورد استفاده قرار می­گیرد. در جوینت باکس ها هیچگونه تبدیل داده­ای صورت نمی­گیرد.

 

16

Pach Panel

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CTS-6300-016

تجهیز پسیوی است که برای توزیع کابل فیبر نوری بکار می­رود

 

17

MDF

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CTS-6300-017

تجهیز  پسیوی است که برای توزیع کابل فیبر نوری بکار می­رود

 

18

رک مخابراتی

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CTS-6300-018

تجهیز  پسیوی است که برای توزیع کابل فیبر نوری بکار می­رود

 

19

کنتور انرژی

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CTS-6200-001

این دستگاه جهت اندازه گیری و ثبت انرژی اکتیو و راکتیو تجهیزاتی از قبیل خط، ترانس ، نیروگاه، فیدر و ... طراحی شده است.

20

مودم روتر

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CTS-6200-002

تجهیزی جهت برقراری ارتباط میان کنتورها سنجش انرژی دارای پروتکل سریال و سرورهای مرکزی به صورت امن، رمزنگاری شده، پر سرعت و پایدار مبتنی بر شبکه APN اختصاصی اپراتورهای تلفن همراه کشور.

21

انرژی اکتیو ارسالی برون مرزی

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CO-6200-0001

انرژی ارسالی اندازه گیری شده خط برون مرزی

22

انرژی اکتیو دریافتی برون مرزی

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CO-6200-0002

انرژی اکتیو دریافتی اندازه گیری شده ابتدای خط برون مرزی

23

انرژی اکتیو تولید خالص

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

CO-6200-0003

انرژی اکتیو خالص تولیدی نیروگاه اندازه گیری شده

لیست اقلام برون مرزی

ردیف

نام قلم آماری

نام معاونت/دفتر/دفتر مستقل

کد قلم آماری

تعریف قلم

1

انرژی صادراتی

دفتر مبادلات برون مرزی

BD-1300-0001-00

مقدار انرژی که در نقطه صفر مرزی به کشور طرف قرارداد تحویل میگردد.

2

انرژی وارداتی

دفتر مبادلات برون مرزی

BD-1300-0002-00

مقدار انرژی که در نقطه صفر مرزی از کشور طرف قرارداد تحویل میگردد.

قالب دلخواه شما
اندازه فونت