EN
سامانه آمار و اطلاعات
گزارشات آماری واحدهای مختلف
عنوان دسترسی
گزارشات وضعیت شبکه برق
عنوان دسترسی
سامانه شاخص های فنی شبکه برق
عنوان دسترسی
گزارشات بازار برق
آرشیو الکترونیکی بازار برق
عنوان دسترسی
سامانه سنجش و پایش انرژی
سامانه مدیریت داده های اندازه گیری شده مستمر (مدام)
داشبورد مدیریت گزارشات انرژی شبکه
ردیف نوع سند عنوان سند کد سند
1 نقشه راه نقشه راه آمار شرکت -
2 نظام نامه نظام نامه آمار و اطلاعات IGMC-PGS-QM-0001
3 دستورالعمل دستورالعمل نحوه تکمیل شناسنامه قلم آماری IGMC-PGS-IN-0001
4 فرم شناسنامه قلم آماری IGMC-PGS-FR-0001
ردیف واژه انگلیسی تعریف واژه
1 نظام ملی آماری ایران Iran National Statistical System (INSS) نظامی متشکل از دستگاه­های اجرایی کشور و شبکه ارتباطی و اطلاعاتی بین آنها با راهبری شورای­عالی آمار و مرجعیت مرکز آمار ایران است که تولید، اطلاع رسانی و توسعه آمارهای رسمی کشور را با رعایت اصول بنیادین آمارهای رسمی و در چارچوب قوانین و مقرارت کشور بر عهده دارد.
2 آمار رسمی Official Statistics آمار مورد نیاز تصمیم­ گیری­ های حاکمیتی کشور است که توسط دستگاه های اجرایی تولید و اطلاع­رسانی می­شود و عنوان آن در «فهرست آمارهای رسمی ایران» قرار گرفته است.
3 فهرست آمارهای رسمی ایرانی Iran Official statistics فهرستی است حاوی عناوین و مشخصات شناسنامه­ای آمارهای رسمی ایران که توسط مرکز آمار ایران، تهیه و بازنگری می ­شود و به تصویب شورای عالی آمار می­رسد.
4 مرجع رسمی «نظام ملی آماری ایران» Official Authority of Iran National statistical System نهادی حاکمیتی، بی­طرف و حرفه­ای است که به تهیه، انتشار و مستندسازی آمارهای رسمی کشور می­پردازد. این مرجع مسئولیت یکپارچه سازی، ساماندهی و ظرفیت­ سازی در «نظام ملی آماری ایران» را بر عهده دارد و آمار مورد تأیید این مرجع به عنوان آمار رسمی کشور منتشر می­شود.
5 نشان کیفیت آمارهای رسمی ایران Quality certificate of Iran official Statistics نشانی است که توسط مرجع رسمی نظام ملی آماری ایران و برای مدتی معین به آن دسته از عناوین مندرج در «فهرست آمارهای رسمی ایران» داده می­شود که پس از ارزیابی کیفی، شایسه دریافت این نشان تشخیص داده شده باشند.
6 پایگاه اطلاعات آماری Statistical information database پایگاه داده ­ای است که به عنوان پنجره­ای واحد، آمارهای رسمی کشور و ریزداده­ های قابل انتشار را با سطوح دسترسی معین در دسترس استفاده کنندگان قرار می­دهد.
7 محرمانگی آمار Statistical Confidentiality محافظت از داده ­ها یا اطلاعات مربوط به هر واحد آماری در مقابل افشای غیر­مجاز آنها که مصادیق و محدوده آن بر اساس قوانین و مقررات مربوط تعیین می­شود.
8 پاسخگویان Respondents اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در به کارگیری ها، داده هایی درباره واحد آماری ارائه می­دهند.
9 داده Data واقعیت معمولاً عددی که نتایجی از آن قابل استخراج باشد.
10 ریز داده Micro data داده­ای در سطح واحد آماری یا شی است.
11 آمار Statistics نوعی از اطلاع که به صورت عددی بیان شده است.
12 اطلاع Information به نتیجه حاصل از هر گونه عملی مانند دسته بندی، سازمان­دهی، ساختاردهی، پردازش یا تفسیر داده­ ها گفته می­شود.
13 داده و اطلاع آماری Statistical information and data هرگونه محصول نظام آماری شامل ریزداده، فراداده، جدول، نمودار، گزارش، تحلیل، تعاریف و مفاهیم، نقشه آماری و... است.
14 فراداده Metadata هرگونه توضیح یا توصیف در مورد داده­های مورد نظر است.
15 پاراداده Paradata فراداده ­ای که به طور خاص در مراحل گردآوری و پردازش داده­ ها، تولید می­شود.
16 متغیر آماری Statistical variable یک ویژگی از یک یا چند واحد آماری (شی) که شمارش یا اندازگیری می­شود.
17 آمارگیری نمونه ­ای Sample survey آمارگیری از بخشی از جامعه هدف است که آن بخش با استفاده از روش های نمونه­ گیری و به منظور برآورد ویژگی­های موردنظر آن جامعه انتخاب می­شود.
18 چارچوب آمارگیری Survey frame فهرست، نقشه یا هر مشخصه­ای مرتبط با کل جامعه آمارگیری است که برای دستیابی به واحد­های آن جامعه مورد استفاده قرار می­گیرد.
19 آمارگیری Survey فعالیت نظام­ مند گردآوری یا دستیابی به ویژگی­هایی از جامعه هدف در یک مقطع زمانی مشخص است که به سه روش عمده سرشماری، آمارگیری نمونه ­ای و آمارگیری ثبتی مبنا انجام می­شود.
20 جامعه هدف Target population جامعه­ای است که در یک آمارگیری، مطالعه و کسب اطلاعات در مورد حداقل یکی از مشخصه های آن ، مدنظر است.
21 جامعه آماری Statistical population رجوع شود به جامعه هدف.
22 واحد آماری Statistical unit به هریک از اعضای جامعه هدف، واحد آماری گویند.
23 جامعه آمارگیری Survey population تمام یا بخشی از جامعه هدف که امکان بررسی و مطالعه آن در عمل، وجود دارد.
24 طرح آمارگیری Survey design طرحی شامل تعیین همه جنبه­های مربوط به یک آمارگیری از تعریف یک نیاز آمارگیری تا ارائه خروجی­های نهایی است که در برگیرنده موضوعاتی مانند طرح­های موضوعی ، نمونه­ گیری، آموزش، اجرایی، نظارت و استخراج است.
25 سرشماری Census آمارگیری از تمام واحدهای یک جامعه هدف در یک مقطع زمانی مشخص است. سرشماری در موضوعات مختلف مانند نفوس، مسکن، کشاورزی، صنعت و فرهنگ انجام می­شود.
26 شی Object در مفاهیم آماری ثبتی منا، معادل واحد آماری است.
27 گروه شی ­ها Object groups در مفاهیم آماری ثبتی منا، معادل واحد آماری است.
28 ثبت Register فهرست کاملی از تمام شی ­های (واحدهای آماری)درون یک گروه شی ­ها (جامعه هدف) است. هر شی باید دارای یک شناسه باشد و اماکن به روز شدن فهرست وجود داشته باشد.
29 آمار ثبتی­مبنا Register-based statistics آماری است که از داده ­های یک ثبت آماری حاصل می­شود.
30 ثبت اداری Administrative register ثبتی درون سیستم اطلاعاتی یک سازمان و در راستای وظایف و اهداف اداری آن سازمان است که باید دارای خصوصیات زیر باشد:  تمای شی­ های مشمول آن وظیفه یا هدف اداری را پوشش دهد. متغییرهای درون آن ثبت، کاربرد اداری داشته باشند.
31 ثبت آماری Statistical register ثبتی است که عموماً از پردازش ثبتی آماری ثبت­های اداری بدست می ­آید و در برخی موارد نیز این ثبت از ابتدا باهدف تولید آمار ایجاد می­شود.
32 پردازش ثبتی ­آماری Statistical register process پردازشی است که طی آن شی ­ها، گروه شی ­ها و متغییرهای حاصل با اهداف آماری مطابقت خواهند یافت. این پردازش شامل مواردی مانند ادیت داده ­ها، اختصاص کد به داده ­ها، رسیدگی به داده­ های گمشده، پردازش بر روی زمان­های مرجع، ایجاد شی ­های جدید(مشتق شده از شی ­های موجود) و ایجاد متغیر­های جدید (مشتق شده از متغیرهای موجود) است.
33 ثبت پایه Base register یکی از مهمترین ثبت­ های آماری موجود در یک سیستم ثبت­ های آماری است. ثبت­ های پایه به عنوان ستون فقرات این سیستم بشمار می­ رود و امکان اتصال به شی­ های سایر ثبت­ها را دارند.
34 سیستم ثبت­ های آماری System of statistical registers سیستمی است که از تجمیع تمامی ثبت­ های آماری تشکیل شده باشد.
ردیف واژه تعریف واژه فنی

1

قدرت نامي 

 قدرت نامي يك دستگاه توربين يا دستگاه توليدي نيروي محركه از طرف سازنده بر روي پلاك مشخصات آن براي شرايط معيني بر حسب  اسب بخار يا مگاوات نوشته شده است . در ماشين ‎هاي كوچك قدرت نامي بر حسب  كيلووات مشخص مي گردد.

2

قدرت عملي 

بيشترين توان قابل توليد مولد در محل نصب با در نظر گرفتن شرايط محيطي(ارتفاع از سطح دريا، دماي محيط و رطوبت نسبی) است.

3

قدرت عملي بيشترين 

 قدرت عملي در فصل زمستان (يا قدرت عملي در سرد ترين روز سال )

4

قدرت عملي کمترين  

قدرت عملي در فصل تابستان (يا قدرت عملي در گرمترين روز سال ).

5

ميانگين قدرت عملي  

ميانگين قدرت عملي فصلي مولدهاي برق

6

قدرت قابل توليد نرمال 

تواني است كه يك واحد در شرايط عادي و بدون هيچگونه اشكال فني و بدون اثرات سوء بر روي واحد مي ‎تواند توليد كند .

7

حداكثر قدرت توليدي همزمان با پيك بار شبكه 

 حداكثر قدرت توليدي همزمان واحدها در پيك بار شبكه طي يكدوره مشخص كه ممكن است از جمع قابليت توليد واحدها كمتر و يا مساوي با آن باشد .

تذكر 1 – در صورتيكه دوره انتخابي يكسال باشد ،‌ حداكثر قدرت توليد شده بعنوان پيك بار توليد شده سال آن شبكه محسوب مي گردد .

تذكر 2 – از پيك بار توليد شده ساليانه مي ‎توان جهت محاسبه ضريب بار شبكه استفاده نمود .

8

توليد ناويژه نيروگاه 

جمع انرژي توليدي مولدهاي برق يك نيروگاه كه در طي يك دوره زماني معين (مثلاً يكسال) روي پايانه خروجي مولدها بر حسب کيلووات ساعت  يا مگاوات ساعت اندازه گيري مي شود .

9

مصرف داخلي واحد 

مقدارانرژي الکتريکي كه توسط تجهيزات كمكي و جنبي يك واحد كه جهت راهبري آن چه در حالت كار و چه درحالت توقف لازم است برحسب كيلووات ساعت و در طول يكدوره مشخص را مصرف داخلي واحدگويند.

10

مصرف داخلي نيروگاه(فني)

: جمع مصارف داخلي كه مستقيماً‌ در توليد نقش دارند (در طول يكدوره مشخص بر حسب كيلووات ساعت) مصرف داخلي فني نيروگاه مي باشد .

11

مصرف داخلي نيروگاه (غيرفني)

 انرژی مورد استفاده داخل نيروگاه شامل انرژی مصرفی برای روشنايی معابر و تجهيزات جانبی واحد ها بدون توجه به اين نکته که اين انرژی در خود واحد توليد شده یا از منبع ديگری تامين گردد .

12

ظرفیت ذخیره

ظرفیت ذخیره، مجموع ذخیره سرد، ذخیره داغ و ذخیره گردان آماده به‌کاری را گویند که در صورت کمبود می‌تواند وارد مدار شود.

13

ظرفیت نامی

ظرفیت نامی، توان پیوسته‌ای است که پیمان و سفارش و طراحی مولد برق براساس آن صورت می‌گیرد و در لوحه ویژگی‌های فنی سازنده ذکر می‌شود.

14

ظرفیت علمی مولد

ظرفیت عملی مولد، عبارت از بیشترین توان قابل دست‌یابی از یک مولد برق یا یک نیروگاه باتوجه به شرایط محل نصب

15

ذخيره

تفاضل توان قابل توليد و توان توليد شده درپيك است

16

ذخيره گردان

تفاضل توان قابل توليد و توان توليد شده واحدهاي در مدار در زمان پيك است

17

ذخيره غيرگردان

 توان قابل توليد واحد يا واحدهاي خارج از مدار كه آماده بهره برداري مي باشند .

18

ذخیره گردان (کل شبکه)

=قابل تولید – ذخیره غیر گردان )آماده بهره برداری)-تولید شده

19

ذخيره توليد 

نسبت مجموع ذخيره هاي گردان و غيرگردان به كل قدرت قابل تأمين در زمان پيك مي باشد و نشان ‎دهنده ميزان ظرفيت توليد آماده اي است كه جهت استفاده در مواقع اضطراري و تغييرات ناگهاني بار بكار مي آيد .  

20

توليد ويژه واحد

تفاضل انرژي ناويژه واحد و مصرف داخلي واحد در يک دوره بر حسب كيلووات ساعت يا مگاوات ساعت است .      

21

توليد ويژه نيروگاه 

توليد انرژي ويژه، عبارت است از توليد انرژي برق ناويژه منهاي مصرف داخلي نيروگاهها در يك دوره معين و برحسب كيلووات ساعت يا مگاوات ساعت محاسبه مي شود.  

22

حداكثر بار همزمان

در يك سيستم برق كاملاً‌ بهم پيوسته ، حداكثر بار همزمان روزانه، هفتگي، ماهيانه، ساليانه عبارتست از مجموع بار مناطق در لحظه حداكثر بار سيستم به مگاوات در موارديكه سيستم بهم پيوسته كل كشوررا پوشش ندهد حداكثر بار همزمان از مجموع بار حداكثر شبكه بهم پيوسته و بار مناطق مجزا به مگاوات ، بطور همزمان بدست مي آيد . با توجه به اختلاف ساعت پيك در مناطق مختلف وابسته به يك سيستم سراسري بهم پيوسته ،‌حداكثر بار همزمان كمتر از جمع بار حداكثر مناطق مي باشد .

23

حداكثر بار غير همزمان 

عبارت از مجموع بيش‌ترين بارهاي مصرف شده در مناطق مختلف كشور در يك دوره‌ زماني معين است. بيش‌ترين بارهاي مناطق، لزوماً همزمان نيستند.

24

نياز مصرف

: مجموع بار مورد نياز شبكه ، از جمع بار توليد شده توسط   مجموع توليد ناويژه نيروگاه ها ،دريافتي از كشورهاي همجوار، معادل افت فركانس ، معادل خاموشي اعمال شده را نياز مصرف مي ‎گويند . نياز مصرف به صورت توان در پيك و انرژي در يك دوره زماني تعيين مي گردد. 

25

نياز مصرف اصلاح شده

مجموع نياز مصرف شبكه و معادل اعمال مديريت صنايع را نياز مصرف اصلاح شده مي گويند. 

26

معادل افت فركانس

:بخشي از انرژي يا توان مورد نياز مصرف كه در اثر كاهش يا افزايش فركانس از حد نامي ، از بار نامي سيستم كاسته و يا افزوده مي شود . 

27

تلفات شبکه/ سیستم

تلفات شبکه/ سیستم، عبارت است از تلفات انرژی که در خطوط انتقال و توزیع در یک شبکه یا سیستم معین پدیدار می‌شود.

تلفات ترانسفورماتورها جزو تلفات انتقال و توزیع منظور می‌شود.

28

تولید انرژی ناویژه

 تولید انرژی ناویژه، عبارت است از تولید انرژی الکتریکی که در سرهای برونداد ژنراتورهای اصلی اندازه‌گیری می‌شود.

تولید انرژی ناخالص رجوع شود به تولید انرژی ناویژه.

29

تولید انرژی ویژه

تولید انرژی ویژه، عبارت است از تولید انرژی برق ناویژه منهای مصرف داخلی نیروگاه‌ها در یک دوره معین.

30

تولید انرژی خالص

رجوع شود به تولید انرژی ویژه.

31

حداکثر بار

 حداکثر بار، بیشترین توان مصرف شده در یک ناحیه، منطقه، استان و کشور در یک دوره زمانی معین است.

32

قدرت توليد شده در پيك

تواني است كه واحد در زمان پيك توليد كرده است .

33

قدرت يا انرژي وارداتی

عبارتست از مجموع قدرت يا انرژي وارد شده از طريق خطوط فرامنطقه اي (اين رقم با علامت منفي در گزارش ‎هاي ديسپاچينگ ملي نمايش داده مي شود) .

34

قدرت يا انرژي صادراتی

عبارتست از مجموع قدرت يا انرژي خارج شده از طريق خطوط فرامنطقه اي  (اين رقم با علامت مثبت در گزارش ‎هاي ديسپاچينگ ملي نمايش داده مي شود).  

35

خارج از شبکه سراسری

 خارج از شبکه سراسری، عبارت است از مجموعه‌ای از مراکز تولید و مصرف، هرچند به هم متصل باشند اما به یک شبکه سراسری متصل نبوده و امکان تبادل انرژی با شبکه سراسری را ندارند.

36

شدت انرژی

 شدت انرژی، میزان انرژی مصرف شده به ازای هر واحد تولید است.

37

شبکه سراسری

 شبکه سراسری، عبارت است از کلیه نقاط تولید نیرو و نقاط مصرف برق کشور که به وسیله خطوط انتقال نیرو به یکدیگر وصل شده و در آن تبادل انرژی صورت می‌گیرد.

38

مصرف برق داخلی نیروگاه

 مصرف برق داخلی نیروگاه، عبارت از انرژی برق مصرف شده توسط تجهیزات و ماشین‌آلات نیروگاه، تلفات ترانسفورماتورها و نیز روشنایی قسمت‌های اداری و محوطه نیروگاه است.

39

مصرف خانگی برق

 مصرف خانگی برق، مصرفی است که در آن از انرژی برق برای به‌کار انداختن وسایل و تجهیزات متعارف برقی و همچنین روشنایی در واحد مسکونی استفاده می‌شود.

40

مصرف صنعتی برق

  مصرف صنعتی برق، مصرفی است که در آن از انرژی برق برای انجام کار در کارگاه‌های دارای فعالیت‌های معدنی و صنعتی استفاده می‌شود.

فعالیت‌های معدنی و صنعتی به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که در "طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد فعالیت‌های اقتصادی- تجدیدنظر سوم" معدنی و صنعتی تعریف شده است.

41

مصرف کشاورزی برق

 مصرف کشاورزی برق، مصرفی است که در آن از نیروی برق برای پمپاژ آب‌های سطحی یا تحت‌الارضی یا پمپاژ مجدد آب برای تولید محصولات کشاورزی یا انجام کار رد فعالیت کشاورزی استفاده می‌شود.

فعالیت کشاورزی به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که در "طبقه‌بندی بین‌المللی استاندارد فعالیت‌های اقتصادی- تجدیدنظر سوم" کشاورزی تعریف شده است.

42

سهم برق از مصرف انرژی نهايي

 :مصرف انرژي برق تقسيم بر مصرف نهايی انرژی

43

مقدار آلاينده های محلی در توليد برق

:ميزان انتشار ذرات معلق BOD,COD,SO2,NOX تقسيم بر کيلووات ساعت توليد ناخالص (هريک جداگانه)و واحدآن  ppm,ppb   است .

44

معوقات دریافت

مبلغی است که از خریداران بابت معوقات قبلی دریافت می­شود. 

45

معوقات پرداخت

  مبلغی است ک به خریداران بابت معوقات قبلی پرداخت می­شود.

46

میزان انرژی اندازه­گیری شده

میزان انرژی خالص مصرف شده خریدار در محل مصرف بودن و از دفتر سنجش و پایش انرژی این میزان گرفته می­شود.

47

میزان انرژی معامله شده خارج از بازار

مجموع میزان انرژی خالص معامله شده در بورس انرژی و میزان معامله شده در قرارداد دو جانبه در هر ساعت می­باشد.

48

سهم استفاده از خدمات جانبی

مبلغی است که خریداران به فروشندگان بابت استفاده از خدمات جانبی پرداخت می­نمایند.

49

سهم استفاده از خدمات انتقال در شبکه

مبلغی است که خریداران به فروشندگان بابت استفاده از خدمات انتقال پرداخت می­نمایند.

50

مبلغ برق مصرفی   

مبلغی است که از حاصلضرب " نرخ برق مصرفی" و اختلاف انرژی مصرفی خریدار درنقطه مرجع و میزان انرژی معامله شده خارج از بازار بدست آمده و خریدار این مبلغ را پرداخت می­نماید.

51

نرخ برق مصرفی

نرخی است که در هر ساعت مطابق دستور العمل اجرای بازار روز فروش در نقطه مرجع شبکه مصوبه بند 2 صورتجلسه 231 هیات تنظیم بازار برق محاسبه می­شود.

52

خرید دو جانبه

 میزان انرژی معامله شده در قرارداد دو جانبه خریدار در هر ساعت می­باشد.

53

مقدار مشمول آزمون ناموفق مصرف

مقداری است که خریدار مشمول کسر در آمد آزمون ناموفق مصرف می­شود و این مقدار از رویه پیش­بینی نیاز مصرف خریداران مصوب بند 1 صورتجلسه 133 هیات تنظیم بازار برق محاسبه می­شود.  

54

متوسط موزون قیمت

مبلغی است که در هر ساعت براساس میانگین وزنی میزان پذیرفته شده هر مالک نیروگاه در پله­های قیمت پیشنهادی برای روز بازار تعیین می­شود.

55

نرخ هزینه انحرافات

نرخی است که کسر درآمد ناموفق مصرف متناسب با آن محاسبه می­شود و این نرخ از رویه پیش­بینی نیاز مصرف خریداران مصوب بند 1 صورتجلسه 133 هیات تنظیم بازار برق محاسبه می­شود.

56

آستانه انحراف مجاز

حداکثر درصد انحراف پیش­بینی نیاز مصرف در هر ساعت که موجب پرداخت هزینه انحراف نمی­شود و براساس رویه پیش­بینی نیاز مصرف خریداران مصوب بند 1 صورتجلسه 133 هیات تنظیم بازار برق محاسبه می­شود.

57

درصد انحراف با خطای تعدیل شده

درصد میزان انحراف پیش­بینی نیاز مصرف خریدار از میزان مصرف واقعی پس از تعدیل در این آیتم نشان داده می­شود و از رویه پیش­بینی نیاز مصرف خریداران مصوب بند 1 صورتجلسه 133 هیات تنظیم بازار برق بدست می­آید.

58

درصد انحراف یا خطای پیش­بینی نیاز

مصرف درصد میزان انحراف پیش­بینی نیاز مصرف خریدار از میزان مصرف واقعی در این آیتم نشان داده می­شود و از رویه پیش­بینی نیاز مصرف خریداران مصوب بند 1 صورتجلسه 133 هیات تنظیم بازار برق بدست می­آید.

59

تشویق در پیش­بینی نیاز مصرف

خریداری که میزان انحراف پیش­بینی نیاز مصرف آن بین صفر تا آستانه انحراف مجاز باشد مبلغی را به عنوان تشویق در پیش­بینی نیاز مصرف دریافت می­نماید.

60

هزینه توان راکتیو

مبلغی است که خریدار بابت مصرف توان راکتیو می­بایست پرداخت نماید و این مبلغ از رویه دستورالعمل مدیریت خدمات توان راکتیو مصوب بند 2 صورتجلسه 122 هیات تنظیم بازار برق بدست می­آید.

61

مبلغ جریمه آزمون ناموفق مصرف

مبلغی است که از حاصلضرب نرخ هزینه انحرافات و میزان انحراف پیش­بینی نیاز مصرف خریدار از میزان مصرف واقعی بدست می­آید.

62

مقدار انحراف از پیش­بینی نیاز مصرف

اختلاف مصرف واقعی خریدار و پیش­بینی نیاز مصرف خریدار در این آیتم نشان داده می­شود.

63

پیش­بینی نیاز مصرف خریدار

پیش­بینی نیاز مصرف خریدار در این آیتم نشان داده می­شود.

64

انرژی مصرفی

میزان انرژی مصرفی خریدار در نقطه مرجع شبکه می­باشد که از دستورالعمل اجرای بازار روز فروش در نقطه مرجع شبکه مصوبه بند 2 صورتجلسه 231 هیات تنظیم بازار برق محاسبه می­شود.

ردیف

نام واحد مالک قلم آماری

عنوان قلم

کد شناسنامه قلم

تعریف قلم

1

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

ایستگاه برقی

PGS-4300-001

ایستگاه مکانی است با مجموعه ای از تاسیسات و تجهیزات برقی شامل ترانسفورماتور قدرت، کلیدهای قدرت، سکسیونرها، ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ، (برحسب نیاز راکتور، خازن) وسایل اندازه گیری و حفاظتی برای برقراری ارتباط بین ایستگاههای دیگر یا منابع تولید و مصرف

2

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

واحد نیروگاه

PGS-4300-002

واحد نیروگاه به مجموعه ای از تجهیزات مانند دیگ بخار، توربین ژنراتور و تجهیزات جانبی گفته می شودکه جهت تولید انرژی ایجاد می شود.

3

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

ترانسفورماتور قدرت

PGS-4300-003

ترانسفورماتور قدرت دستگاهی استاتیکی شامل هسته و سیم پیچ و یک مجموعه عایقی که در حین انتقال قدرت الکتریکی ولتاژ و جریان را با نسبت معین تغییر می دهد.

4

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

ترانس جریان

PGS-4300-004

ترانسفورماتور جریان ترانسفوماتوری است که جریان ثانویه آن در شرایط کار عادی شبکه ، متناسب با جریان اولیه آن بوده و اختلاف فاز آن با جریان اولیه در حد صفر است.

5

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

ترانس ولتاژ

PGS-4300-005

ترانسفورماتور ولتاژ ترانس هایی هستند که جهت تبدیل ولتاژ فشار قوی به ولتاژ با دامنه پائین (با توان مصرفی کم)، جهت سه هدف مهم اندازه گیری، حفاظت و کنترل بکار می روند.

6

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

كليد قدرت

PGS-4300-006

دستگاه قطع و وصل مکانیکی که قادر به وصل، حمل و قطع جریان در شرایط نرمال و نیز وصل و حمل (در مدت مشخص) و قطع جریان در شرایط غیر عادی (اتصال کوتاه) می باشد.

7

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

سکسیونر

PGS-4300-007

دستگاه قطع و وصل مکانیکی که قادر به وصل و قطع مدار در شرایط بی باری می باشد.

8

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

خازن موازی (بانک خازنی)

PGS-4300-008

خازنها تجهیزاتی هستند شامل دو الکترود که توسط عایقی از هم جدا شده و قابلیت ذخیره سازی بار الکتریکی را دارند. از خازنها جهت تزریق بار راکتیو به شبکه استفاده می شود.

9

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

راکتور موازی

PGS-4300-009

راکتورهای موازی در سیستم های ولتاژ بالا به منظور کاهش خاصیت خازنی بوجود آمده توسط خطوط و یا کابل ها بکار می روند.

10

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

برقگیر

PGS-4300-010

برق گیرها تجهیزاتی هستند که جهت حفاظت سایر تجهیزات در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا و تخلیه اضافه ولتاژهای موجی ظاهر شده در هادیهای خطوط و ایستگاههای فشار قوی، بکار می روند.

11

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

لاین تراپ

PGS-4300-011

تجهیز فشار قوی می باشد که در ایستگاههای برق مورد استفاده قرار می گیرد و وظیفه آن تفکیک باند فرکانسی 50 هرتز از باند فرکانس بالاتر از از 50 هرتز (باند فرکانسی مخابرات) می باشد.

12

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

باسبار

PGS-4300-012

منظور شینه ای است که یک سری قطعات و لوازم الکتریکی مانند کلید قدرت، ترانس، سکسیونر و غیره که دارای ولتاژ مساوی می باشند، را بهم وصل می نماید.

13

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

خط انتقال

PGS-4300-013

منظور مشخصات مسیری شماتیک است که از اتصال چندین مدار بهم پیوسته بین دو یاچند ایستگاه انتقال و فوق توزیع بوجود می­ آید. مبنای تعریف هر خط مجموعه مدارهایی است که در آمار نامه صنعت برق تدوین شده است. در هر خط یک یاچند مدار الکتریکی عبور می­نمایند.

- مدار یک ارتباط الکتریکی بین ایستگاه ها و کلیدخانه نیروگاه هاست که از مجموعه قطعه مدارات تشکیل شده است که حداقل در یک گره مشترک می­باشند.

- تکه مدار بخشی از یک مدار الکتریکی است که بین دو گره قرار گرفته. بر اساس این عارضه، موجودیت های مکانی تکه مسیر هوایی و تکه مسیر زمینی و موجودیت های غیر مکانی تکه مدار هوایی و تکه مدار زمینی تعریف می شود.

- قطعه مدار یک ارتباط الکتریکی بین ایستگاه، کلیدخانه نیروگاه یا تیاف محسوب می­شود که از مجموعه ای از تکه مدارات تشکیل شده است. پارامترهای هر قطعه مدار از مقادیر پارامترهای الکتریکی مدارهای تشکیل دهنده آن محاسبه می­شود.

- تکه مسیر هوایی منظور مشخصات فیزیکی قسمتی از خط انتقال و فوق توزیع می­باشد که بین دو گره قرار گرفته است. این عارضه از اتصال مرکز هندسی دکل های بین دوگره ترسیم می­شود. به عبارت دیگر هر تکه مسیر هوایی شامل یک یا چند مدار می­باشد (در خطوط یک مداره، تکه مدار منطبق بر تکه مسیر هوایی و در خطوط دو مداره و چهار مداره به ترتیب چهار تکه مدار به صورت موازی تکه مسیر هوایی مربوطه ترسیم می­شود.

- تکه مسیر زمینی منظور مشخصات فیزیکی قسمتی از خط انتقال و فوق توزیع می­باشد که بین دوگره قرار گرفته است. در طول تکه مسیر زمینی ممکن است به تناسب موجودیت های مکانی منهول، مفصل کابل، حوضچه روغن و سرکابل وجود داشته باشد.

گره می تواند گنتری، تیاف، نقطه تغییر مشخصه مدار (تغییر سیم هادی، تغییر سیم محافظ، تغییر مدار، تغییر زمینی یا هوایی بودن ، محل دوخته شدن مدار وغیره)، تغییر مالکیت، جابجایی فاز، ترمینال تاور و نقطه تغییر مشخصه مسیر باشد. 

14

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

کابل

PGS-4300-014

سیم رسانا، اصلی ترین و جزء خطوط انتقال نیرو می­باشد که وظیفه انتقال انرژی از نقطه­ای به نقطه دیگر را بر عهده دارد. در جایی که خط انتقال به تکه مسیر زمینی تغییر ساختار می­دهد کابل های فشار قوی وظیفه هدایت الکتریکی را بر عهده می­گیرند.

15

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

هادی رشته ای

PGS-4300-015

سیم رسانا، اصلی ترین و اساسی ترین جزء، خطوط انتقال نیرو می­باشد که وظیفه انتقال انرژی از نقطه­ای به نقطه دیگر را به عهده دارد.

16

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

شیلد وایر

PGS-4300-016

سیم محافظ به سیم­هایی گفته می­شود که در بالاترین قسمت خطوط انتقال نیروی به موازات هادی های فاز نصب می­شود و از اصابت مستقیم صاعقه به هادیها جلوگیری کرده و ضمناً موجب کاهش تداخل رادیوئی، روی خطوط مخابراتی که به موازات خط انتقال نیرو قرار دارند می­گردد.

17

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

دکل

PGS-4300-017

سازه ای فلزی یا بتنی یا چوبی که جهت نگهداری سیم­های رسانا و محافظ برای ایجاد فاصله ایمن از زمین به منظور انتقال انرژی برق از نقطه­ای به نقطه دیگر استفاده می­شود.

18

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

دیزل ژنراتور

PGS-4300-018

دستگاهی است که با استفاده از سوخت (گازوئیل ، بنزین یا مازوت) برق تولید می نماید و در ایستگاههای برق بعنوان برق اضطراری مورد استفاده قرار می گیرد.

19

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

باطری شارژی

PGS-4300-019

دستگاهی است که وظیفه آن شارژ باطری های منصوبه در ایستگاه برق یا ایستگاههای مخابرات است.

20

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

UPS

PGS-4300-020

یو پی اس یک منبع تغذیه الکترونیکی است که وظیفه اصلی آن ، تامین بدون وقفه ی توان مورد نیاز بار مصرفی می باشد ، این سیستم بین برق شهر و دستگاه مصرف کننده قرار گرفته علاوه بر تثبیت و تنظیم برق شبکه مانع از نفوذ نویز و اختلالات شبکه به تجهیزات حساس مصرف کننده می گردد . همچنین یوپی اس به عنوان منبع توان بدون وقفه با  استفاده از انرژی ذخیره شده در باتری  ، برق مورد نیاز تجهیزات مصرف کننده را تامین می نماید .

21

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

رله های حفاظتی

PGS-4100-001

رله حفاظتی تجهیزی است جهت حفاظت از تجهیزات فشارقوی (از قبیل ترانس، ژنراتور، خط انتقال و ...) که در ایستگاه برق ی، نیروگاه و ...  مورد استفاده قرار می گیرد.

22

معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

PMU

PGS-4400-001

سیستم اندازه گیری فازور، دستگاهی جهت اندازه گیری دامنه و زاویه یک کمیت اندازه گیری مانند ولتاژ یا جریان در شبکه قدرت است و از یک منبع زمان مرجع برای سنکرون­سازی استفاده می­کند. سنکرون­سازی معمولا توسط GPS انجام می­گیرد و امکان اندازه گیری سنکرون و زمان واقعی در نقاط مختلف در یک شبکه را فراهم می سازد. از این دستگاه ها همچنین می توان برای اندازه گیری فرکانس و توان در یک شبکه استفاده کرد. مطابق استاندارد مربوطه، یک PMU تجاری معمول 10 الی 50 اندازه گیری در هر ثانیه (در شبکه با فرکانس نامی 50 هرتز) انجام می­دهد.

23

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

ایستگاه مخابراتی

CTS-6300-001

ایستگاههایی است که تجهیزات مخابراتی از جمله دکل مخابراتی، گیرنده و فرستنده امواج و ... در آنجا نصب می گردد.

24

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

لینک مخابراتی

CTS-6300-002

به هر ارتباط مخابراتی بین دو تجهیز مخابراتی یک لینک مخابراتی گفته می شود.

25

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

SDH

CTS-6300-003

این دستگاه تجهیز اکتیوی است که پالسهای الکتریکی را به امواج نورانی یا بلعکس تبدیل می نماید. بعبارت دیگر سلسله همگاه رقمی یا چنانکه بیشتر مشهور است، اس‌دی‌اچ (SDH) استانداردی برای ارتباطات سرعت بالا بر روی فیبر نوری یا لینک رادیویی است.

26

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

PDH

CTS-6300-004

این دستگاه تجهیز اکتیوی است که پالسهای الکتریکی را به امواج نورانی یا بلعکس تبدیل می نماید. بعبارت دیگر سلسله همگاه رقمی یا چنانکه بیشتر مشهور است، پی‌دی‌اچ (PDH) استانداردی برای ارتباطات سرعت پائین بر روی فیبر نوری یا لینک رادیویی است.

27

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

Access

CTS-6300-005

این دستگاه تجهیز اکتیوی است که پالسهای الکتریکی را به امواج نورانی یا بلعکس تبدیل می نماید. بعبارت دیگر سلسله همگاه رقمی یا چنانکه بیشتر مشهور است، اکسس (ACCESS) استانداردی برای ارتباطات سرعت پائین بر روی فیبر نوری یا لینک رادیویی است.

28

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

Long Haul Ampilifier تقويت كننده نوري

CTS-6300-006

این دستگاه تجهیز اکتیوی است که وظیفه تقویت کننده سیگنال نوری SDH جهت فواصل بالاتر از 200 کیلومتر را دارد.

29

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

Synchronization

CTS-6300-007

این دستگاه تجهیز اکتیوی است که تامین کننده منبع همزمانی سیستم­های SDH  می­باشد.

30

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

Switch

CTS-6300-008

این دستگاه تجهیز اکتیوی است که نقطه‌های شبکه یا دستگاه‌های شبکه را به یکدیگر وصل می‌نماید. این واژه معمولاً به دستگاه چند پورته‌ای اطلاق می‌شود که پردازش و انتقال داده را در لایه دوم مدل OSI  انجام می‌دهد. سوئیچ‌هایی که معمولاً در لایه سوم یا بالاتر پردازش را انجام می‌دهند، معمولاً سوئیچ چند لایه یا سوئیچ لایه ۳ خوانده می‌شوند.

31

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

Router

CTS-6300-009

مسیریاب یا رُوتِر دستگاهی از تجهیزات اکتیو شبکۀ رایانه‌ای است که بسته‌های داده (Data Packets) را در یک شبکه برای رسیدن به مقصدشان، هدایت می‌کند. مسیریابی در لایه سوم مدل مرجع OSI (لایه شبکه) رخ می‌دهد. مسیریاب جهت اتصال دو یا چند شبکه محلی به هم یا اتصال چندین خط شبکه بزرگ به هم مورد استفاده قرار می‌گیرند. مسیریاب می‌تواند انواع مختلف شبکه را به هم وصل کند.

32

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

Fire Wall

CTS-6300-010

فایروال، نرم افزار یا سخت افزاری (تجهیز اکتیو) است که در قسمت دروازه (Gateway) قرار گرفته و منابع درون شبکه را از دسترسی غیر مجاز خارجی محافظت می کند. یک فایروال مانند یک مانع یا حصار بین یک شبکه قابل اطمینان و دیگر شبکه های غیرقابل اطمینان قرار می گیرد و از طریق یک مدل کنترلی، دسترسی به منابع شبکه ای را کنترل می کند. این بدان معناست که تنها ترافیکی می تواند اجازه ورود و خروج را داشته باشد که منطبق بر سیاست های امنیتی فایروال باشد و بقیه ترافیک غیر مجاز است.

33

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

DWDM

CTS-6300-011

تجهیز اکتیوی است که برای ترکیب و ادغام سیگنالهای نوری و ارسال همزمان آنها بر روی یک فیبر نوری مشترک  می باشد.

34

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

Modem

CTS-6300-012

مودم تجهیزی است  که سیگنال هایی را که از ارائه دهنده سرویس اینترنت شما یا همان ISP  انتشار پیدا می کند را دریافت می کند و آنها را برای اتصال به روتر Wi-Fi خود ترجمه می کند و این عمل باعث به راه افتادن اینترنت می شود. در سطح پایه، مودم شما به وب دسترسی پیدا می کند،

35

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

Access Point

CTS-6300-013

اکسس پوینت یا Wireless Access Point که به فارسی به معنی نقطه دسترسی می باشد در واقع اسمی است که ما بر روی یکی از تجهیزاتی گذاشته ایم که در شبکه های بیسیم یا وایرلس مورد استفاده قرار می گیرد. این تجهیزات اکتیو که یه صورت اختصاری به آنها AP یا WAP هم گفته می شود در شبکه های کامپیوتری به تجهیزاتی گفته می شود که عملکردی شبیه به سویچ شبکه های کابلی در شبکه های بیسیم دارند ، بدین معنی که این امکان را فراهم می کنند که از طریق آنها شما بتوانید چندین سیستم کامپیوتری را از طریق شبکه های بیسیم به همدیگر متصل کنید. به شبکه های محلی که با استفاده از اکسس پوینت ها به هم متصل می شوند به جای اینکه LAN بگوییم Wireless LAN یا WLAN هم می گوییم. Access Point ها را معمولا به شکل AP نمایش می دهند ، این دستگاه ها یک عملکرد مرکزی دارند ، تمامی سیگنال های رادیویی را دریافت و ارسال می کنند که در اکثر مواردی که در شبکه های کامپیوتری می باشد سیگنال های Wi-Fi نیز شامل می شود.

36

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

فیبر نوری

CTS-6300-014

فیبر نوری نام تجهیز پسیوی است که جهت انتقال اطلاعات استفاده می نماید. فیبر نوری به مجموعه ای از دو یا چند رشته فیبر نوری گفته می شود که معمولاً برای حفاظت و حفظ کیفیت آنها، همگی داخل یک پوشش مشترک قرار دارند.

37

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

جوینت باکس

CTS-6300-015

جوینت باکس در شبکه­های فیبر نوری به تجهیزات  پسیوی گفته می­شود که جهت انشعاب کابل فیبر نوری مورد استفاده قرار می­گیرد. در جوینت باکس ها هیچگونه تبدیل داده­ای صورت نمی­گیرد.

38

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

ODF

CTS-6300-016

تجهیز پسیوی است که برای توزیع کابل فیبر نوری بکار می­رود

39

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

OCDF

CTS-6300-017

تجهیز  پسیوی است که برای توزیع کابل فیبر نوری بکار می­رود

38

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

Pach Pannel

CTS-6300-018

تجهیز  پسیوی است که برای توزیع کابل فیبر نوری بکار می­رود

39

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

MDF

CTS-6300-019

تجهیز  پسیوی است که برای توزیع کابل مخابراتی (به غیر از فیبر نوری)  بکار می­رود

40

معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی

رک مخابراتی

CTS-6300-020

نوعی تابلو می باشد که در آن تجهیزات مخابراتی از قبیل SDH ، PDS ، سویچ  ... قرار می­گیرند.

قالب دلخواه شما
اندازه فونت