EN
عنوانحجم فایلتاریخ ویرایش
Collection-Gif316899Collection1True{defaultview}Falseشاخص رقابت پذیری بازار01398/01/28 07:19:11 ق.ظ
Collection-Gif317014Collection1True{defaultview}Falseضرایب بهای آمادگی01398/01/19 04:00:14 ب.ظ
Collection-Gif316901Collection1True{defaultview}Falseضریب بهره برداری و درصد تولید از ظرفیت آماده بر اساس نوع نیروگاه 01932211398/01/28 07:21:46 ق.ظ
Collection-Gif320456Collection1True{defaultview}Falseگزارش جامع ماهانه01398/01/21 10:22:09 ق.ظ
Collection-Gif321466Collection1True{defaultview}Falseگزارشات فصلی مقایسه عملکرد نیروگاه ها در بازار برق01397/03/19 04:45:35 ب.ظ
Collection-Gif322273Collection1True{defaultview}Falseمتوسط ارزش حرارتی گاز03343361398/01/28 07:24:28 ق.ظ
Collection-Gif316914Collection1True{defaultview}Falseمتوسط در صد آمادگی کل نیروگاه ها01398/01/28 07:26:13 ق.ظ
Collection-Gif316916Collection1True{defaultview}Falseمتوسط درصد آمادگی نیروگاه های حرارتی01398/01/28 07:30:59 ق.ظ
Collection-Gif316918Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت برق کل نیروگاه ها01398/01/28 07:36:18 ق.ظ
Collection-Gif316920Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت برق نیروگاه های حرارتی01398/01/28 07:42:21 ق.ظ
Collection-Gif317626Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت فروش برق به خریداران در بازار عمده فروشی01398/01/07 06:30:15 ب.ظ

قالب دلخواه شما
اندازه فونت