EN
عنوانحجم فایلتاریخ ویرایش
Collection-Gif316899Collection1True{defaultview}Falseشاخص رقابت پذیری بازار01397/09/27 07:45:34 ق.ظ
Collection-Gif317014Collection1True{defaultview}Falseضرایب بهای آمادگی01397/09/03 04:17:54 ب.ظ
Collection-Gif316901Collection1True{defaultview}Falseضریب بهره برداری و درصد تولید از ظرفیت آماده بر اساس نوع نیروگاه 0318641397/09/17 10:34:13 ق.ظ
Collection-Gif320456Collection1True{defaultview}Falseگزارش جامع ماهانه01397/09/28 03:51:39 ب.ظ
Collection-Gif321466Collection1True{defaultview}Falseگزارشات فصلی مقایسه عملکرد نیروگاه ها در بازار برق01397/03/19 04:45:35 ب.ظ
Collection-Gif322273Collection1True{defaultview}Falseمتوسط ارزش حرارتی گاز0860161397/09/27 08:03:39 ق.ظ
Collection-Gif316914Collection1True{defaultview}Falseمتوسط در صد آمادگی کل نیروگاه ها01397/09/27 07:54:08 ق.ظ
Collection-Gif316916Collection1True{defaultview}Falseمتوسط درصد آمادگی نیروگاه های حرارتی01397/09/27 07:56:56 ق.ظ
Collection-Gif316918Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت برق کل نیروگاه ها01397/09/06 10:46:28 ق.ظ
Collection-Gif316920Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت برق نیروگاه های حرارتی01397/09/17 11:38:51 ق.ظ
Collection-Gif317626Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت فروش برق به خریداران در بازار عمده فروشی01397/09/12 08:37:24 ق.ظ