EN
یکشنبه 29 مهر 1397
NameSizeModified
Collection-Gif316899Collection1True{defaultview}Falseشاخص رقابت پذیری بازار01397/07/18 12:54:36 ب.ظ
Collection-Gif317014Collection1True{defaultview}Falseضرایب بهای آمادگی01397/07/03 04:21:19 ب.ظ
Collection-Gif316901Collection1True{defaultview}Falseضریب بهره برداری بر اساس نوع نیروگاه 01397/07/18 12:58:54 ب.ظ
Collection-Gif320456Collection1True{defaultview}Falseگزارش جامع ماهانه01397/07/18 12:24:58 ب.ظ
Collection-Gif321466Collection1True{defaultview}Falseگزارشات فصلی مقایسه عملکرد نیروگاه ها در بازار برق01397/03/19 04:45:35 ب.ظ
Collection-Gif322273Collection1True{defaultview}Falseمتوسط ارزش حرارتی 01397/03/06 10:40:18 ق.ظ
Collection-Gif316914Collection1True{defaultview}Falseمتوسط در صد آمادگی کل نیروگاه ها01397/07/18 01:03:30 ب.ظ
Collection-Gif316916Collection1True{defaultview}Falseمتوسط درصد آمادگی نیروگاه های حرارتی01397/07/18 01:05:13 ب.ظ
Collection-Gif316918Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت برق کل نیروگاه ها01397/07/18 01:22:55 ب.ظ
Collection-Gif316920Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت برق نیروگاه های حرارتی01397/07/02 09:07:44 ق.ظ
Collection-Gif317626Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت فروش برق به خریداران در بازار عمده فروشی01397/07/16 11:01:44 ق.ظ