EN
پرش به محتوای اصلی
در راستای تجدید ساختار صنعت برق ایران به استناد بند (ژ)تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 کل کشور شرکت مدیریت شبکه برق ایران در نیمه دوم سال 1383 فعالیت خود را آغاز نمود .

بند (ژ) تبصره 12

در سال 1383 به شرکت تولید ،انتقال و توزیع برق ایران (توانیر ) اجازه داده میشود از منابع بودجه ای شرکت ،کل سهام یکی از زیر مجموعه های خود را خریداری و مدیریت شبکه سراسری خرید و فروش ایجاد بازار برق و ترانزیت برق را به این شرکت واگذار نماید .

اساسنامه شرکت یاد شده به پیشنهاد وزارت نیرو ،تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ،به تصویب هیات وزیران و تایید شورای نگهبان رسید و از طرف هیات محترم دولت به وزارت نیرو ابلاغ گردید .

اهداف و موضوع فعالیت

 • راهبری و پایش بهره برداری از شبکه تولید و انتقال برق کشور به منظور حفظ پایایی و امنیت شبکه و تامین مطمئن برق کشور
 • فراهم ساختن امکان دسترسی به شبکه برق کشور برای متقاضیان اعم از دولتی و غیر دولتی به منظور خرید ،فروش و جابجایی (ترانزیت )برق
 • برقراری شرایط برای خرید و فروش رقابتی برق و ایجاد ،اداره و توسعه بازار و بورس برق
 • اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در راستای حصول اطمینان از تامین برق ،گسترش مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه رقابت در تولید و توزیع برق در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو

معاونت ها

 • معاونت راهبری شبکه برق کشور
 • معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه برق
 • معاونت بازار برق
 • معاونت مخابرات و پشتیبانی فنی
 • معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

ماموریت 

 • امنیت پایدار در شبکه برق
 • رقابت منصفانه در بازار برق
 • دسترسی آزاد به شبکه برق

آرمان مشترک (چشم انداز) شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سال ۱۴۱۰

- سهم ۸۰ درصدی بازارهای خارج از بازار عمده فروشی برق

- سهم ۹۰ درصد زمانی قرار گرفتن فرکانس در محدوده ۰۵ / ۰ ± ۵۰ هرتز

- ایجاد شبکه مخابراتی یکپارچه صنعت برق (۱۰۰ درصد پستهای دارای فیبرنوری واجد تجهیزات اکتیو با مدیریت یکپارچه)

ارزشهای بنیادین شرکت مدیریت شبکه برق ایران 

- صداقت و درستی

- بهره وری

- بهبود مستمر

وظایف 

 • توسعه ، تجهیز و اداره مرکز ملی راهبری شبکه برق کشور(دیسپاچینگ) و هماهنگی و نظارت بر مراکز منطقه ای کنترل و پایش شبکه برق. تبصره : برای حفظ پایایی و امنیت شبکه برق، کلیه مالکین و بهره داران تاسیسات تولید و انتقال نیروی برق متصل به شبکه برق کشور موظفند از روش و تصمیمات متخذه مرکز ملی راهبری و پایش شبکه برق کشور پیروی نموده و آنها را به موقع به اجرا بگذارند و آمار و اطلاعاتی را که خواسته می شود در اختیار قرار دهند.
 • تعیین و ابلاغ تنظیمات مربوط به تاسیسات تولید و انتقال نیروی برق و برنامه های لازم برای تامین پایایی و امنیت شبکه برق کشور.
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات،استانداردها و دستورالعمل های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و مراقبت در رعایت تنظیمات مربوط به تاسیسات و برنامه ها توسط مالکین و بهره برداران تاسیسات تولید و انتقال نیروی برق. تبصره : شرکت مجاز است به عنوان کارگزار وزارت نیرو هر موقع که لازم بداند تمام یا قسمتی از تاسیسات تولید وانتقال نیروی برق متعلق به هریک از موسسات برق را که متصل به شبکه برق کشور است مورد بازسازی قرار دهد . موسسات مزبور موظفند نظریاتی را که شرکت بر اساس مفاد بند(2)اعلام می کند اجرا نمایند.
 • راهبری،انجام عملیات و توسعه بازار و بورس برق.
 • خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج کشور و نظارت بر خرید و فروش عمده برق که توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق انجام می شود.
 • مدیریت دسترسی و جابجایی (ترانزیت) انرژی الکتریکی در شبکه برق شامل تبالات دورن و برون مرزی و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وضعیتی که رقابت در بازار برق را محدود می نماید.
 • برقراری امکان عبور برق تولیدی نیروگاه های غیر دولتی و عرضه کنندگان برق از طریق شبکه برق کشور.
 • انجام اقدامات لازم برای دسترسی به شبکه برق کشور در چارچوب مقررات مصوب و بر اساس رقابت سالم برای متقاضیان اعم از عرضه کنندگان برق (صرف نظر از اینکه خود تولید کننده باشند و یا در چارچوب مقررات مربوط،برق برای عرضه در شبکه برق کشور در اختیارداشته باشند) و دریافت کنندگان برق (صرف نظر از اینکه برای مصرف خود برق را دریافت می نمایند ویا در چار چوب مقررات قصد ارائه آن را به سایرین دارند) دولتی ویا غیر دولتی که دارای مجوز از وزارت نیرو می باشند به منظور خرید و فروش و جابجایی (ترانزیت) برق.
 • هماهنگی و مدیریت سیستم های انتقال داده در شبکه برق کشور.
 • تنظیم و انتشار گزارشات ادواری از وضعیت پایایی و امنیت شبکه تولید و انتقال برق کشور و چگونگی رقابت در بازار برق و همچنین تدوین پیشنهاد های لازم در خصوص نیازهای شبکه برق کشور به تاسیسات تولید و انتقال و دیگر ملزومات (از جمله سیستم های حفاظتی و مخابراتی،تامین بهینه ذخیره گردان،قابلیت کنترل فرکانس و جبران توان راکتیو) برای تامین پایایی و امنیت شبکه و جلوگیری از بوجود آمدن وضعیتی که دسترسی به شبکه و یا رقابت در بازار برق را محدود می نماید و ارائه آن به شرکت های برق منطقه ای شرکت توانیر و وزارت نیرو.
 • تدوین مقررات ،استانداردها و دستور العمل های مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت شرکت از جمله دستورالعمل های ثابت بهره برداری و ارائه به وزارت نیرو جهت تصویب.
 • حمایت از تحقیقات، توسعه فناوری، فعالیت های آموزشی و پژوهشی و تربیت متخصصان مورد نیاز در زمینه های فعالیت شرکت و همکاری و اشتراک مساعی با سایر موسسات در این راستا.
 • انجام هر گونه عملیات و معاملاتی که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
 • اجرای اموری که شرکت توانیر در حوزه فعالیت شرکت به آن واگذار می نماید و یا وزارت نیرو در اجرای قانون سازمان برق ایران- مصوب 1346- و سایر قوانین و مقررات مربوط انجام آن را به شرکت محول می کند.
قالب دلخواه شما
اندازه فونت