EN
پرش به محتوای اصلی
هیأت وزیران در جلسات مورخ 1383/2/9 و 1383/5/14 بنا به پیشنهاد مشترک شماره4471.20.100 مورخ 1383/2/6 وزارتخانه‌های نیرو، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استنادبند "ژ" تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 کل کشور، اساسنامه شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران را به‌شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول – کلیات

 • ماده 1 - باتوجه به خریداری کلیه سهام شرکت بهره‌برداری نیروگاهی شهید فیروزی توسط شرکت‌مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر)، نام شرکت بهره‌برداری نیروگاه شهید فیروزی به شرکت سهامی مدیریت شبکه برق ایران تغییر می‌یابد و از این پس در این اساسنامه به اختصار" شرکت‌" نامیده‌می‌شود.
 • ماده 2 - اهداف و موضوع فعالیت شرکت عبارت است از:
  • راهبری و پایش بهره‌برداری از شبکه تولید و انتقال برق کشور به منظور حفظ پایائی و امنیت شبکه و تأمین‌مطمئن برق‌.
  • فراهم ساختن امکان دسترسی به شبکه برق کشور برای متقاضیان اعم از دولتی یا غیردولتی‌، به منظور خریدو فروش و یا جابجایی (ترانزیت‌) برق‌.
  • برقراری شرایط خرید و فروش رقابتی برق و ایجاد، اداره و توسعه بازار و بورس برق‌.
  • اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در راستای حصول اطمینان از تأمین برق‌، گسترش مشارکت بخش‌غیردولتی و توسعه رقابت در تولید و توزیع برق در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو.
 • ماده 3 - مرکز شرکت شهر تهران است‌.
 • ماده 4 - شرکت دارای شخصیت حقوقی و مستقل بوده و به صورت شرکت سهامی (خاص‌) اداره می‌شود.این شرکت از هر لحاظ استقلال مالی داشته و تابع مقررات اساسنامه خود می‌باشد.
 • ماده 5 - مدت شرکت نامحدود است‌.
 • ماده 6 - سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون (10.000.000) ریال که به ده هزار سهم یک هزار ریالی تقسیم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)می‌باشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار شرکت توانیر نامیده می‌شود.

فصل دوم - وظایف و مأموریتها

 • ماده 7 - شرکت در چارچوب موضوع فعالیت و برای نیل به اهداف خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط‌مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:
  • توسعه‌، تجهیز و اداره مرکز ملی راهبری و پایش شبکه برق کشور (دیسپاچینگ‌) و هماهنگی و نظارت برمراکز منطقه‌ای کنترل و پایش شبکه برق‌. تبصره - برای حفظ پایایی و امنیت شبکه برق‌، کلیه مالکین و بهره‌برداران تأسیسات تولید و انتقال نیروی برق‌متصل به شبکه برق کشور موظفند از روش و تصمیمات متخذه مرکز ملی راهبری و پایش شبکه برق کشور پیروی‌نموده و آنها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطلاعاتی را که خواسته می‌شود در اختیار قرار دهند.
  • تعیین و ابلاغ تنظیمات مربوط به تأسیسات تولید و انتقال نیروی برق و برنامه‌های لازم برای تامین پایایی وامنیت شبکه برق کشور.
  • نظارت بر حسن اجرای مقررات‌، استانداردها و دستورالعملهای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و مراقبت‌در رعایت تنظیمات مربوط به تأسیسات و برنامه‌ها توسط مالکین و بهره‌برداران تأسیسات تولید و انتقال نیروی برق‌. تبصره - شرکت مجاز است به عنوان کارگزار وزارت نیرو، هر موقع که لازم بداند تمام یا قسمتی از تأسیسات‌تولید و انتقال نیروی برق متعلق به هر یک از مؤسسات برق را که متصل به شبکه برق کشور است مورد بازرسی قراردهد. مؤسسات مزبور موظفند نظریاتی را که شرکت براساس مفاد بند (2) اعلام می‌کند اجرا نمایند.
  • راهبری‌، انجام عملیات و توسعه بازار و بورس برق‌.
  • خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج کشور و نظارت بر خرید و فروش عمده برق در داخل و خارج‌کشور و دیگر عملیات در بازار برق که توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب ضوابط و مقررات بازاربرق انجام می‌شود.
  • مدیریت دسترسی و جابجایی (ترانزیت‌) انرژی الکتریکی در شبکه برق شامل تبادلات درون و برون مرزی‌و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از وضعیتی که رقابت در بازار برق را محدود می‌نماید.
  • برقراری امکان عبور برق تولیدی نیروگاههای غیردولتی و عرضه کنندگان برق از طریق شبکه برق کشور.
  • انجام اقدامات لازم برای دسترسی به شبکه برق کشور در چارچوب مقررات مصوب و براساس رقابت‌سالم برای متقاضیان‌، اعم از عرضه‌کنندگان برق (صرف‌نظر از اینکه خود تولیدکننده باشند و یا در چارچوب‌مقررات مربوط برق برای عرضه در شبکه برق کشور در اختیار داشته باشند) و دریافت‌کنندگان برق (صرف‌نظر ازاینکه برای مصرف خود برق را دریافت می‌نمایند و یا در چارچوب مقررات قصد ارایه آن را به سایرین دارند)دولتی و یا غیردولتی که دارای مجوز از وزارت نیرو می‌باشند، به منظور خرید و فروش و یا جابجایی (ترانزیت‌) برق‌.
  • هماهنگی و مدیریت سیستمهای انتقال داده در شبکه برق کشور.
  • تنظیم و انتشار گزارشات ادواری از وضعیت پایایی و امنیت شبکه تولید و انتقال برق کشور و چگونگی‌رقابت در بازار برق و همچنین تدوین پیشنهادهای لازم درخصوص نیازهای شبکه برق کشور به تأسیسات تولید وانتقال و دیگر ملزومات (از جمله سیستمهای حفاظتی و مخابراتی‌، تأمین بهینه ذخیره‌گردان‌، قابلیت کنترل فرکانس‌ و جبران توان راکتیو) برای تأمین پایایی و امنیت شبکه و جلوگیری از به وجود آمدن وضعیتی که دسترسی به شبکه ویا رقابت در بازار برق را محدود می‌نماید و ارایه آن به شرکتهای برق منطقه‌ای‌، شرکت توانیر و وزارت نیرو.
  • تدوین مقررات‌، استانداردها و دستورالعملهای مرتبط با اهداف و موضوع فعالیت شرکت از جمله‌دستورالعملهای ثابت بهره‌برداری و ارایه به وزارت نیرو جهت تصویب‌.
  • حمایت از تحقیقات‌، توسعه فناوری‌، فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و تربیت متخصصان مورد نیاز درزمینه‌های فعالیت شرکت و همکاری و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات در این راستا.
  • انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده‌و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
  • اجرای اموری که شرکت توانیر در حوزه فعالیت شرکت به آن واگذار می‌نماید و یا وزارت نیرو در اجرای‌قانون سازمان برق ایران - مصوب 1346 - و سایر قوانین و مقررات مربوط‌، انجام آن را به شرکت محول می‌کند. تبصره - شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها نمی‌باشد.

فصل سوم - ارکان شرکت

 • ماده 8 - ارکان شرکت عبارتند از:
  • مجمع عمومی
  • هیأت مدیره و مدیرعامل
  • بازرس (حسابرس‌)
 • ماده 9 - مجمع عمومی شرکت متشکل از اعضای هیأت مدیره شرکت توانیر بوده و ریاست آن به عهده رییس‌هیأت مدیره شرکت توانیر می‌باشد.
 • ماده 10 - مجامع عمومی شرکت عبارتند از:
  • مجمع عمومی عادی
  • مجمع عمومی فوق‌العاده
 • ماده 11 - مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به‌گزارش هیأت مدیره و بازرس (حسابرس‌) شرکت و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که بارعایت قوانین و مقررات در دستورجلسه مجمع عمومی ذکر شده است‌. بار دوم برای رسیدگی و اتخاذ تصمیمنسبت به بودجه سال آتی و برنامه‌ها و خطمشی آتی شرکت و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات دردستورجلسه مجمع عمومی قید شده است‌. تبصره - مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده بنا به دعوت رییس مجمع عمومی‌، رییس هیأت مدیره و یابازرس با ذکر علت در هر زمان می‌تواند تشکیل شود.
 • ماده 12 - مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت‌خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی با اکثریت آرای کل اعضای مجمع عمومی و در مجمع عمومی‌فوق‌العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضای مجمع عمومی معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی‌یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستورجلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل‌خواهد آمد.

  سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستورجلسه مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای‌اعضای مجمع عمومی ارسال شود.

 • ماده 13 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:
  • اتخاذ تصمیم نسبت به خط‌مشی و برنامه‌های عملیاتی آتی شرکت‌.
  • رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی و بودجه شرکت‌.
  • اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ماده‌ (35) این اساسنامه‌.
  • انتخاب رییس و اعضای هیأت مدیره‌.
  • انتخاب بازرس (حسابرس‌) و تعیین حق‌الزحمه وی‌.
  • پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملاتی‌، استخدامی و بیمه شرکت با رعایت قوانین و مقررات به هیأت وزیران‌برای تصویب‌.
  • تصویب آیین‌نامه‌های اموال‌، پس‌انداز، رفاهی و سایر آیین‌نامه‌های شرکت براساس قوانین و مقررات‌مربوط‌.
  • بررسی و تصویب ساختار کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه‌های جذب نیروی انسانی‌شرکت‌.
  • پیشنهاد ضوابط مربوط به تعیین حق‌الزحمه انجام امور کارگزاری به مجمع عمومی شرکت توانیر.
  • اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری وتعیین دارو و همچنین استرداد دعوی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌.
  • تخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه رسیدگی به آنها درصلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت است و در دستورجلسه مجمع عمومی قید شده است‌.
 • ماده 14 - وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:
  • اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب‌.
  • بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به‌هیأت‌وزیران برای تصویب‌.
  • بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به هیأت وزیران برای تصویب‌.
 • ماده 15 - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادیبا رعایت ماده (30) این اساسنامه انتخاب می‌شوند. اعضای هیأت مدیره باید صاحب‌نظر در تخصصهای مرتبط بافعالیتهای شرکت بوده و حداقل سه نفر از آنها می‌باید در شرکت یا شرکت توانیر اشتغال داشته باشند. اعضای هیأت‌مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده درسمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است‌.
 • ماده 16 - مجمع عمومی عادی می‌تواند یک نفر عضو علی‌البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیأت‌مدیره انتخاب کند. در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره‌(به تشخیص رییس هیأت مدیره شرکت مادرتخصصی‌) غیرممکن گردد، عضو علی‌البدل جایگزین خواهد شد. تبصره - عضو علی‌البدل هیأت مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می‌شود.
 • ماده 17 - جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق‌کل اعضا اتخاذ خواهد گردید.
 • ماده 18 - جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یک‌بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستورجلسه‌یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیأت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. در موارد فوری رعایت‌تشریفات مزبور با تشخیص رییس هیأت مدیره الزامی نخواهد بود.
 • ماده 19 - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیأت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت‌و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسؤولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره‌می‌باشد.
 • ماده 20 - هیأت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صلاحیت مجمع عمومی قرار نگرفته باشد، با رعایت قوانین و مقررات‌، دارای‌اختیارات کامل است‌. موارد زیر از جمله اختیارات هیأت مدیره می‌باشد:
  • پیشنهاد خطمشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی‌.
  • تأیید برنامه عملیاتی شرکت اعم از مالی و بهره‌برداری و توسعه تأسیسات‌.
  • رسیدگی و تأیید بودجه سالانه‌، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و ارایه آن به مجمع‌عمومی‌.
  • بررسی آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملاتی‌، اموال‌، استخدامی‌، بیمه‌، پس‌انداز، رفاهی و سایر آیین‌نامه‌های‌شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی‌.
  • تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی‌، فنی‌، صنعتی و بازرگانی در زمینه‌های مرتبط با فعالیتشرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه‌.
  • تأیید اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و ارایه به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات‌.
  • انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات و معاملات و درآمدها و مخارج شرکت و بازرسی در کلیه امورشرکت‌.
  • بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی‌.
  • بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب نیروی انسانی به مجمع عمومی‌.
  • تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان شرکت و اعلام به مجمع عمومی شرکت‌.
  • بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی به‌مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط‌.
  • انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رییس مجمع عمومی شرکت برای صدور حکم با رعایت ماده (30)این اساسنامه‌.
  • بررسی و تصویب دستورالعملهای داخلی لازم برای اداره شرکت‌.
  • تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به‌مجمع عمومی‌.
  • بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که رییس هیأت مدیره و یا مدیرعامل در هیأت مدیره مطرح‌می‌نمایند مگر در مواردی که از وظایف مراجع صلاحیتدار دیگر باشد. تبصره - هیأت مدیره به مسؤولیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
 • ماده 21 - مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت می‌باشد که برای مدت دو سال از بین اعضای‌هیأت مدیره یا خارج از آن توسط هیأت مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی شرکت و با رعایت ماده (30)این اساسنامه منصوب می‌شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات این اساسنامه مسؤول اداره امور شرکتمی‌باشد. مدیرعامل می‌تواند با مسؤولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت‌تفویض نماید. تبصره - در صورتی که مدیرعامل از بین اعضای هیأت مدیره انتخاب نشده باشد، می‌تواند بدون داشتن حق‌رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.
 • ماده 22 - موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات مدیرعامل می‌باشد:
  • اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی‌.
  • تهیه‌، تنظیم و پیشنهاد خطمشی‌، برنامه عملیاتی‌، بودجه سالانه و تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت مدیره‌.
  • تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیأت مدیره‌.
  • تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملاتی‌، اموال‌، استخدامی‌، بیمه‌،پس‌انداز، رفاهی و سایر آیین‌نامه‌های‌شرکت و ارایه آن به هیأت مدیره‌.
  • تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحدهای ذی‌ربط‌.
  • اداره امور فنی‌، مالی و اداری و استخدامی شرکت‌.
  • نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امورشرکت در حدود قوانین و مقررات مربوط‌.
  • اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استنثای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیأت‌مدیره است‌.
  • عزل و نصب کلیه کارکنان شرکت‌، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش‌، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین ومقررات و آیین‌نامه‌های مصوب‌.
 • ماده 23 - مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت‌و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می‌تواند با رعایت مقررات وپس از اخذ نظر هیأت مدیره و با رعایت بند (10) ماده (13) این اساسنامه نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام‌نماید.
 • ماده 24 - اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای مدیرعامل (یا نماینده وی‌) و یکی ازاعضای هیأت مدیره یا نمایندگان ایشان (به انتخاب هیأت مدیره‌) برسد. کلیه چکها علاوه بر امضای افراد یادشده به‌امضای ذی‌حساب یا نماینده وی نیز خواهد رسید.
 • ماده 25 - در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل‌، اقدامات او تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبربوده و قدرت اجرایی خواهد داشت‌.
 • ماده 26 - شرکت دارای بازرس (حسابرس‌) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب‌مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد. تبصره 1 - اقدامات بازرس (حسابرس‌) در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت گردد. تبصره 2 - مجمع عمومی در مواردی که بازرس اصلی را براساس‌" قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی - مصوب 1372 - انتخاب کرده باشد می‌تواند بازرس‌علی‌البدل را نیز براساس قانون یادشده انتخاب نماید، تا چنانچه بازرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبودحسب تشخیص رییس مجمع عمومی شرکت به وظایف خود عمل نماید.

فصل چهارم - سایر موارد

 • ماده 27 - سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال می‌باشد.
 • ماده 28 - صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی دراختیار بازرس (حسابرس‌) قرار داده شود.
 • ماده 29 - شرکت از نظر سیاستها، برنامه‌ها و فعالیتها تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو می‌باشد. همچنین‌شرکت مکلف به تبعیت از دستورالعملها و ضوابطی می‌باشد که وزارت نیرو برای حصول اطمینان از عملکردمنصفانه و بی‌طرفانه شرکت در رابطه با عرضه‌کنندگان و دریافت‌کنندگان برق و مالکین شبکه برق وضع می‌نماید. ماده 30 - قبل از انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌، صلاحیت آنان می‌باید به تأیید وزیر نیروبرسد.
 • ماده 31 - هیأت مدیره‌، مدیرعامل و کارکنان شرکت مکلف به حفظ اسرار شرکت و اطلاعات محرمانه‌عرضه‌کنندگان و دریافت‌کنندگان برق و مالکین شبکه برق که در اختیار آنان قرار می‌گیرد می‌باشند و در صورت‌تخلف به مجازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط محکوم خواهند شد.
 • ماده 32 - عرضه‌کنندگان و دریافت‌کنندگان برق و مالکین شبکه برق‌، اعم از دولتی و غیردولتی‌، می‌توانندهیأت مدیره شرکت را برای داوری در موارد اختلاف فی‌مابین انتخاب نمایند. رأی داوری طبق مقررات موضوعه‌پس از ابلاغ به طرفین لازم‌الاجرا است‌. درخصوص داوری راجع به اموال عمومی و دولتی رعایت اصل (139)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است‌.
 • ماده 33 - سود ویژه شرکت پس از کسر زیان انباشته‌، مالیات و اندوخته قانونی و سایر تکالیف قانونی‌، صرفاًبرای سرمایه‌گذاری در توسعه تأسیسات راهبری و پایش شبکه برق کشور، توسعه منابع انسانی و تحقیقات مرتبط باموضوع فعالیت شرکت‌، به مصرف می‌رسد. این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره 83.30.7847 مورخ1383/4/11 و شماره83.30.8395 مورخ‌ 1383/6/12 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است‌.

محمدرضا عارف - معاون اول رییس‌جمهور

قالب دلخواه شما
اندازه فونت