EN
پرش به محتوای اصلی

اهداف و شرح وظایف

اهداف امور بانوان

 • ارتقاء مشارکت زنان در فعالیتهاي صنعت برق کشور
 • جامعیت تصمیم سازیها و تصمیم گیرهاي مدیریتی از بعد مسائل ، مشکلات و نیازمندهاي زنان شاغل
 • تسهیل در اجراي قوانین ، مقررات و برنامه هاي ابلاغ شده از سوي دولت در خصوص زنان 
 • تدوین برنامه ها و راهکارهاي مناسب جهت گسترش مشارکت زنان در برنامه ها و فعالیتهاي صنعت برق
 • مبادرت در امر تحکیم خانواده

شرح وظایف

 • ایجاد بانک اطلاعات جامع از زنان شاغل و ارزیابی موقعیت آنها و زنانی که داراي همسر جانباز یا شهید می باشند با استفاده از همکاري واحدهاي اداري مسئول در شرکت
 • آشنایی با زنان شاغل شرکت ( ثابت و قراردادي ) و ارتباط مستمر با آنان به نحوي که نیازمندیهاي آنان را در حد متعارف معرفی و طبقه بندي نمایند
 • حضور و مشارکت در تدوین برنامه هاي ارتقاء زنان در زمینۀ هاي مدیریتی ، آموزشی ، فرهنگی ، اقتصادي و ورزشی
 • برنامه ریزي براي توسعه اشتغال زنان در مشاغل مناسب و جذب فارغ التحصیل ممتاز دانشگاهها
 • تهیه برنامهاي لازم براي افزایش مشارکت زنان جامعه در اشاعه فرهگ مدیریت مصرف برق
 • همکاري در تدوین مصوبات و برنامه هاي قانونی و اجرایی به منظور ملحوظ نمودن مسائل زنان در مصوبات قانونی و برنامه هاي اجرایی
 • تدوین را ه حلهاي امکانپذیر براي مسائل ، مشکلات و نیازمندیهاي زنان شاغل و ارائه آن به مدیر عامل 
 • ارتباط مستمر با مشاور امور زنان شرکت مادر تخصصی توانیر
قالب دلخواه شما
اندازه فونت