EN
پرش به محتوای اصلی

اهم وظایف

 • پيشنهاد خط مشي كلي شركت درزمينه هاي مالي ، منابع انسانی، بازرگانی و خدمات عمومي . 
 • اجراي قوانين ، مقررات ،آئين نامه ها ، دستورالعمل ها، مصوبات وبخشنامه هاي مرتبط با وظايف محوله  .
 • تأمين منابع مالي براي انجام به موقع عمليات شركت .
 • شفاف سازي و مشخص نمودن وضعيت مالي و حسابداري شركت براي مديريت و صاحبان سهام .
 • برنامه ريزي در زمينه نيروي انساني مورد نياز واحدهاي تابعه شركت با توجه به خط مشي ها و سياست هاي تبيين شده .
 • تأمين و توسعه نيروي انساني متخصص و ماهر از طريق آموزش هاي كوتاه مدت و بلند مدت پيش بيني شده براي هريك از مشاغل مصوب شركت .
 • تحليل عرضه و تقاضاي نيروي كارو ارائه راه كارهاي عملي و مناسب جهت جذب و نگهداري نيروي انساني مورد نياز شركت با توجه به ضوابط و مقررات حاكم .
 • جمع آوري نياز پرسنلي سالانه از واحدهاي مختلف شركت و انجام بررسي هاي لازم جهت حصول اطمينان از صحت نيازهاي اعلام شده .
 • تأمين كالا و تجهيزات مورد نيازواحدهاي تابعه شركت باتوجه به آئين نامه معاملات مصوب.
 • ارائه خدمات وسرويس هاي عمومي مناسب و به موقع به واحدها وكاركنان شركت براساس ضوابط و مقررات ذيربط .
 • بهره گيري ازامكانات بخش خصوصي جهت تأمين نيازمندي هاي شركت درزمينه هاي خدمات عمومي و ...
 • تهيه و تدوين آئين نامه ها ودستورالعمل هاي اجرايي درزمينه هاي مالي ، اداري ، خدماتي وتداركاتي . 
 • اجراي آئين نامه انضباطي كاركنان شركت وارائه راه كارهاي لازم دراين زمينه .
 • كنترل وتائيد مدارك و مستندات مالي وتداركاتي شركت و حصول اطمينان ازاجراي صحيح كارها.
 • تأمين امكان دسترسي سريع به كالا / اموال موجود درانبارو سفارش خريد به موقع درخواست هاي مورد نيازواحدهاي متقاضي .
 • انجام اقدامات لازم جهت ارزيابي پيمانكاران وفروشندگان مجازكالا وخدمات موردنيازوبه روز نگهداشتن اطلاعات جمع آورشده دراين زمينه .
 • انجام تشريفات مناقصات ومزايده ها وهمكاري درتعيين برنده واجدشرايط با توجه به مفاد آئين نامه معاملا ت شركت.
 • انـجام اقدامات مربوط به انعقاد و مبادله قرارداد هاي موردنياز شركت . 
 • اخذ مجوزلازم جهت ترك تشريفات مناقصه ازمقامات ذيربط . 
 • نظارت برحسن اجراي قوانين ، مقررات ، آئين نامه ها ، دستورالعمل ها ، مصوبات وبخشنامه هاي مرتبط با وظايف محوله در واحد هاي تحت سرپرستي.
 • نظارت برانجام تشريفات مناقصات و مزايده ها با توجه به ضوابط و مقررات جاري شركت .
 • نظارت برجمع آوري اطلاعات جهت ارزيابي پيمانكاران و فروشندگان كالا / خدمات و به روز نگهداشتن آنها.
 • تهيه وتدوين بودجه سالانه واصلاحيه هاي بعدي با همكاري ومشاركت كليه واحدهاي تابعه شركت .
 •  ابلاغ به موقع بودجه مصوب به واحدهاي ذيربط .
 • نظارت دقيق برچگونگي انعقاد قرارداد هاي مورد نيازشركت.
 • نظارت وكنترل برانجام كليه عمليات تداركاتي شركت به منظورتهيه وتأمين كالا / اموال موردنياز واحدهاي تابعه شركت ازطريق منابع و فروشندگان داخل و خارج ازكشور .
 • انجام كنترل هاي لازم و تهيه گزارش انحراف عملكرد واقعي از بودجه مصوب شركت .
 •  انجام كنترل هاي لازم به منظور حصول اطمينان از كسب منابع مالي تحقق يافته اعم از بودجه عمومي و منبع داخلي و پرداخت هاي صورت گرفته.
 • اخذ صورت هاي مالي زمان بندي شده وانجام كنترل هاي لازم در خصوص عملكرد مالي .
 • نظارت برنحوه كسب درآمد و وصول به موقع مطالبات شركت از اشخاص حقيقي وحقوقي و واريز آن به حساب هاي ذيربط .
 • ايجادبسترمناسب و فرهنگ سازي در زمينه استفاده هرچه بيشتر مديران و مسئولين شركت ازامكانات بخش خصوصي جهت تأمين نيازهاي واحد های تحت سرپرستی.
 • ايجاد تسهيلات خدماتي مورد نيازكليه واحد هاي تابعه شركت .
 • نظارت وكنترل برنحوه انجام هزينه هاي شركت با توجه به مدارك ومستندات ذيربط .
 • نظارت برچگونگي نگهداري كالاي موجود درانبارهاي تحت نظارت براساس روش هاي متداول ،آئيننامه ها و دستورالعمل هاي ذيربط .
 • نظارت وكنترل برنحوه ارائه خدمات مناسب و به موقع به واحدهاي تابعه وكاركنان شركت براساس ضوابط و مقررات مربوط .
 • نظارت وكنترل برحفظ ، نگهداري مربوط به ساختمان وتأسيسات متعلق به شركت.  
 • نظارت برچگونگي دريافت ، ثبت و توزيع نامه هاي وارده ، صادره شركت .
 • ساماندهي فعاليت هاي ارجاع شده و تقسيم كار بين واحدها و كاركنان تحت سرپرستي و ارائه راهنمايي لازم براي حسن انجام وظايف محوله .
 • تهيه و تدوين گردش كار ، روش ها ، دستورالعمل ها و فرم هاي موردنياز واحد متبوع .
 • بررسي ، تشخيص و تعيين نيازهاي پرسنلي ،آموزشي و تجهيزاتي واحد متبوع وارائه گزارش هاي لازم به مقام مافوق .
 • انجام مكاتبات لازم با سازمان و مؤسسات  ذيربط در راستاي وظايف محوله و براساس اختيارات تفويض شده .
 • تهيه و ارائه برنامه عملياتي واحد متبوع قبل از شروع سال مورد نظرجهت اطلاع واظهار نظر مقام مافوق .
 • ترويج فرهنگ كيفيت فراگير با توجه به استراتژي شركت .
 • اجراي روش ها ، دستورالعمل ها و فرم هاي مصوب شركت در واحد متبوع .
 • انتخاب نيروي اوليه انساني مورد نياز واحد متبوع و معرفي آنان جهت طي مراحل پذيرش اعم از تمام وقت يا پاره وقت و …  .
 • ارزشيابي عملكرد سالانه كاركنان تحت نظارت وتأئيد فرم ارزشيابي عملكرد سالانه كاركنان واحد هاي تحت سرپرستي .
 • بررسي و اظهارنظر در مورد ساير موضوعاتي كه از سوي مديريت ارجاع مي گردد .
 • برگزاري جلسات هماهنگي با واحدهاي مرتبط .
 • شركت در جلسات ، كميسيون ها و سمينارهاي علمي و آموزشي با توجه به وظايف محوله و ارائه گزارش هاي لازم به مقام مافوق .
 • تهيه و ارائه آمار و گزارش هاي ادواري از عملكرد واحد تحت سرپرستي براي مقام مافوق .
 • انجام اقدامات لازم جهت برنامه ريزي شغلي كاركنان واحد تحت سرپرستي .
 • تهيه گزارش هاي مديريتي در زمينه مسئوليت هاي محوله جهت مقام مافوق .
 • مستندسازي فعاليت هاي انجام شده و تجارب بدست آمده .
 • انجام ساير وظايف مرتبط با شغل مورد تصدي .

شرح وظایف

1. انجام برنامه‌ريزي‌هاي مرتبط با تنظيم بودجه ساليانه در راستاي سياستها و خط‌ مشي‌هاي شركت

2. شناخت و آگاهی از وضعیت عمومی شرکت در رابطه با دارائیها و بدهیها

3. شناخت و اگاهی از قوانین و مقررات ، آیین نامه ها ،دستورالعملها و بخشنامه های مصوب وزارت نیرو و توانیر

4. بررسي دستورالعمل‌ها، رويه‌ها، فرم‌ها و تهيه، پيشنهاد اصلاحي، به تصويب رساندن دستورالعمل، رويه‌ها و روشهاي مناسب براي بهينگي فعاليتهاي امور بودجه و جاري ساختن مصوبات در سطح شركت

5. تهيه، تدوين و ابلاغ به موقع بودجه ساليانه شركت جهت تأمين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي داخلي/تابعه شركت

6. نظارت و كنترل‌هاي لازم بر عملكرد بودجه مصوب كليه واحدهاي داخلي و تابعه شركت

7. انجام تجزيه و تحليل‌هاي كارشناسي در شقوق مختلف امور بودجه ارجاعي، شناسايي مشكلات و نارسائيها و ارائه پيشنهادها، راهكارها وتوصيه‌هاي علمي و عملي جهت رفع و يا تقليل آن مشكلات و نارسائيها

8. بررسي پروژه‌ها و طرح‌هاي مصوب واحدها و كميته‌هاي تخصصي سازمان و تهيه، تنظيم و انجام اقدامات لازم به منظور پيش‌بيني و تأمين منابع مالي و ضمانتنامه‌هاي مورد نياز براي اجراي فعاليتها، طرحها و پروژه‌هاي شركت نظير تبصره‌هاي بودجه و حمايتهاي دولتي(وزارت نيرو/ توانير) و ....

9. ارتباط و مذاكره با اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با شركت به منظور انعقاد و تمديد تفاهم‌نامه‌ها در راستاي اجراي برنامه‌هاي شركت

10. نظارت و کنترل گزارشها و آمارهای منتشره و ارائه پیشنهادات لازم بر اساس آن

11. راهنمايي و هدايت عناصر اجرايي زير مجموعه شركت در امور تأمين منابع مالي و تلاش در جهت ارتقاء كيفي بهره‌برداري بهينه ازمنابع مالي در اختيار

12. رسيدگي و اظهار نظر نسبت به امور تأمين مالي عناصر زير مجموعه شركت در چارچوب برنامه‌هاي عملياتي

13. هدايت كارشناسي و مشاركت در تهيه برنامه و بودجه و تفهیم آن به عناصر اجرايي و واحد سازماني ذيربط در تحقق اهداف نظام مالي شركت

شرح وظایف اختصاصی

1. تهیه و تنظیم متن قرارداد های نمونه ،دستورالعملها ،رویه ها ،فرم ها و ضوابط مورد نیاز در زمینه معاملات شرکت

2. رعایت قوانین ،مقررات ،دستورالعمل ها و آیین نامه ها در تشریفات انجام معاملات شرکت

3. انجام امور دبیرخانه کمیسیونهای مناقصه ،مزایده هیات سه نفره ترک تشریفات مناقصه وکمیته های تایید صلاحیت پیمانکاران، انتخاب مشاوران و قراردادهای غیر نمونه و کمیته فنی بازرگانی و سایر کمیته های ذیربط

4. انجام کلیه تشریفات مربوط به خریدهای خارجی ،داخلی ،فاینانس،خرید و فروش و تبادل انرژی در داخل و خارج شرکت

5. برگزاری تشریفات مزایده و مناقصه و و تهیه دعوت نامه از برنده مزایده و مناقصه و تنظیم مفاد قرارداد و مبادله آن

6. انجام کلیه تشریفات گمرکی ،بازرگانی ،بانکی ،و گشایش اعتبارات اسنادی (رفع تعهدات مربوط به اعتبارات اسنادی ،ترخیص و ...

7. ایجاد آرشیو متمرکز و نگهداری سوابق کلیه مناقصات و قراردادهای شرکت

8. همکاری در پیگیری دعاوی قراردادی طبق ضوابط

9. تهیه بانک اطلاعاتی از پیمانکاران ،فروشندگان ،سازندگان و مشاورین واجد شرایط به منظور دعوت برای مناقصه

 

 

معرفی رئیس گروه بازرگانی

 

 

 

ابراهیم احمد زاده

متولد :     1360/10/01

مدرک تحصیلی فوق لیسانس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی از دانشگاه تهران 
 
سوابق اجرایی

 کارشناس مطالعات اقتصادی بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران از سال 85 تا 1390

رییس گروه بازرگانی شرکت مدیریت شبکه برق ایران از سال 91 تاکنون

 

 

قالب دلخواه شما
اندازه فونت