EN
ﺳﻪشنبه 25 مهر 1396

شرایط و ضوابط معاونت بازار برق

شرایط و ضوابط معاونت بازار برق

1- ارائه مجوز اتصال به شبکه نیروگاه بر اساس فرمتهای مصوب وزارت نیرو.

2- ارسال اطلاعات دمای محیط نیروگاه مطابق فرمت پیوست یک.

3- ارائه مستندات و مدارک مربوط به بهره برداری تجاری نیروگاه(COD).

4- ارائه تعهد نامه مطابق پیوست دو.

5- ارائه مشخصات فنی مورد نیاز واحدها برای شرکت در بازار روزانه و بازارهای خدمات جانبی که به تأیید رسمی کارشناس منتخب هیات تنظیم بازار برق رسیده باشد.

(به شرح لیست پیوست سه)

6- تکمیل و ارسال فرم درخواست عضویت در سامانه EMIS و معرفی رسمی حداقل یک نفر لیسانس برق یا اقتصاد مسلط به قوانین و مقررات بازار و آشنا به نحوه شرکت در بازار به عنوان نماینده نیروگاه بر اساس پیوست چهار(برای متقاضی جدید).

7- ارائه کپی پروانه ­ بهره برداری و نگهداری بهره بردار.

8- ارائه کپی قرارداد بین مالک نیروگاه و  بهره بردار(ذکر مبلغ قرارداد الزامی نیست).

9- کسانی که تجهیزات اندازه گیری دما را در سال های قبل نصب نمودند، اطلاعات مربوط به دمای نیروگاه زیر مجموعه آنها می بایست در 90% از ایام دوازده ماه قبلی به صورت پیوسته به این شرکت ارسال شده باشد.