طراحی سایت
EN
دوشنبه 28 خرداد 1397

مناقصه و مزایده

نگهداری، پرورش،حفاظت و مراقبت از فضای سبز تحت مدیریت شرکت

  • شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
  • نوع معامله: عمومی یک مرحله ای
  • شماره: 96/01
  • مهلت خرید اسناد: 96/02/14
  • تاریخ بازگشایی: 96/02/25
  • محل دریافت اسناد: سامانه ستاد (سایت تدارکات الکترونیکی دولت)
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 183.986.706 ریال
فايل فراخوان آگهی فراخوان
اسناد مناقصه 96-01-Asnad
فایل های دیگر 96-01-Contract