طراحی سایت
EN
دوشنبه 28 خرداد 1397

مناقصه و مزایده

خرید تجهیزات شبکه و مرکز داده

  • شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
  • نوع معامله: عمومی یک مرحله ای
  • شماره: 95/17
  • مهلت خرید اسناد: 1395/12/9
  • تاریخ بازگشایی: 1395/12/21
  • محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2.700.000.000 ریال
فايل فراخوان آگهی
اسناد مناقصه Tender
الحاقیه Tazmin
فایل های دیگر contract