طراحی سایت
EN
دوشنبه 28 خرداد 1397

مناقصه و مزایده

سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات تله‌متري و PMU و كامپيوتر مركز راهبری شبكه برق كشور و پايانه‌هاي راه دور متصل به آن

  • شرکت: مدیریت شبکه برق ایران
  • نوع معامله: عمومی یک مرحله ای
  • شماره: 95/14
  • مهلت خرید اسناد: 95/12/04
  • تاریخ بازگشایی: 95/12/15
  • محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2.311.031.205 ریال
فايل فراخوان دعوتنامه
اسناد مناقصه اسناد مناقصه
فایل های دیگر قرارداد