دات نت نیوک
EN
پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396

مرکز اسناد

 Name  SizeModified
Collection-Gif307477Collection1True{defaultview}Falseآئین نامه ها،صورتجلسات و رویه های مصوب هیئت تنظیم بازار برق ایران01395/02/28 11:32:15 ق.ظ
Collection-Gif288252Collection1True{defaultview}Falseبازار روز فروش در نقطه مرجع شبکه01395/12/28 03:24:50 ب.ظ
Collection-Gif303912Collection1True{defaultview}Falseتسویه مالی تعهدات خارج از بازار01395/04/20 03:29:16 ب.ظ
Collection-Gif301583Collection1True{defaultview}Falseدستورالعمل اجرایی پرداخت بهای انرژی و سلب فرصت در شرایط غیر محدودیت سوخت01394/07/12 09:37:39 ق.ظ
Collection-Gif307159Collection1True{defaultview}Falseدستورالعمل اجرایی صدور صورت حسابها01395/02/19 09:47:09 ق.ظ
Collection-Gif308680Collection1True{defaultview}Falseدستورالعمل اجرایی محاسبات صورتحساب سوخت01395/12/25 01:42:35 ب.ظ
Collection-Gif296687Collection1True{defaultview}Falseدستورالعمل اجرائی تعیین نرخ،شرایط و روش خرید و فروش خدمات انتقال01393/11/01 02:51:00 ب.ظ
Collection-Gif294323Collection1True{defaultview}Falseدستورالعمل اجرائی رویه پرداخت هزینه روشن و خاموش شدن واحدهای نیروگاهی01394/08/04 11:04:18 ق.ظ
Collection-Gif290039Collection1True{defaultview}Falseرویه محاسبه جریمه ناموفقیت در آزمون ظرفیت01392/09/26 09:39:56 ق.ظ
Collection-Gif297680Collection1True{defaultview}Falseکتابچه ساز و کار فعالیت در بازار عمده فروشی برق ایران 01393/12/18 03:24:47 ب.ظ
Collection-Gif307945Collection1True{defaultview}Falseمحاسبه صورتحساب واحد های انرژی محدود01395/09/23 03:04:05 ب.ظ
Collection-Gif290041Collection1True{defaultview}Falseمحاسبه کمیت های پایه ای صورتحساب تولید 01395/09/01 02:31:38 ب.ظ