طراحی سایت
EN
جمعه 29 دی 1396

مرکز اسناد

NameSizeModified
Collection-Gif307477Collection1True{defaultview}Falseآئین نامه ها،صورتجلسات و رویه های مصوب هیئت تنظیم بازار برق ایران01396/07/03 03:42:16 ب.ظ
Collection-Gif288252Collection1True{defaultview}Falseبازار روز فروش در نقطه مرجع شبکه01396/09/11 06:01:00 ب.ظ
Collection-Gif303912Collection1True{defaultview}Falseتسویه مالی تعهدات خارج از بازار01396/09/12 02:30:28 ب.ظ
Collection-Gif301583Collection1True{defaultview}Falseدستورالعمل اجرایی پرداخت بهای انرژی در شرایط غیر محدودیت سوخت01396/10/23 11:47:37 ق.ظ
Collection-Gif316820Collection1True{defaultview}Falseدستورالعمل اجرایی رویه خدمات جانبی کنترل فرکانس 01396/02/30 02:13:42 ب.ظ
Collection-Gif307159Collection1True{defaultview}Falseدستورالعمل اجرایی صدور صورت حسابها01395/02/19 09:47:09 ق.ظ
Collection-Gif308680Collection1True{defaultview}Falseدستورالعمل اجرایی محاسبات صورتحساب سوخت01395/12/25 01:42:35 ب.ظ
Collection-Gif296687Collection1True{defaultview}Falseدستورالعمل اجرائی تعیین نرخ،شرایط و روش خرید و فروش خدمات انتقال01393/11/01 02:51:00 ب.ظ
Collection-Gif294323Collection1True{defaultview}Falseدستورالعمل اجرائی رویه پرداخت هزینه روشن و خاموش شدن واحدهای نیروگاهی01396/04/17 02:39:58 ب.ظ
Collection-Gif318080Collection1True{defaultview}Falseراهنمای مقایسه عملکرد نیروگاه ها در بازار برق ایران01396/04/28 02:33:12 ب.ظ
Collection-Gif290039Collection1True{defaultview}Falseرویه محاسبه جریمه ناموفقیت در آزمون ظرفیت01392/09/26 09:39:56 ق.ظ
Collection-Gif317600Collection1True{defaultview}Falseکتاب کمیت های پایه ای صورتحساب تولید بازار برق ایران01396/03/30 12:42:19 ب.ظ
Collection-Gif297680Collection1True{defaultview}Falseکتابچه ساز و کار فعالیت در بازار عمده فروشی برق ایران 01393/12/18 03:24:47 ب.ظ
Collection-Gif307945Collection1True{defaultview}Falseمحاسبه صورتحساب واحد های انرژی محدود01396/09/12 02:31:17 ب.ظ
Collection-Gif290041Collection1True{defaultview}Falseمحاسبه کمیت های پایه ای صورتحساب تولید 01396/09/11 06:02:24 ب.ظ