طراحی سایت
EN
چهارشنبه 02 اسفند 1396

مرکز اسناد

NameSizeModified
Collection-Gif316899Collection1True{defaultview}Falseشاخص رقابت پذیری بازار01396/11/06 04:15:59 ب.ظ
Collection-Gif317014Collection1True{defaultview}Falseضرایب بهای آمادگی01396/11/24 03:38:21 ب.ظ
Collection-Gif316901Collection1True{defaultview}Falseضریب بهره برداری بر اساس نوع نیروگاه 01396/11/29 04:03:09 ب.ظ
Collection-Gif320456Collection1True{defaultview}Falseگزارش جامع ماهانه01396/11/23 06:27:43 ب.ظ
Collection-Gif322273Collection1True{defaultview}Falseمتوسط ارزش حرارتی 01396/10/23 10:16:19 ق.ظ
Collection-Gif316914Collection1True{defaultview}Falseمتوسط در صد آمادگی کل نیروگاه ها01396/11/06 04:23:47 ب.ظ
Collection-Gif316916Collection1True{defaultview}Falseمتوسط درصد آمادگی نیروگاه های حرارتی01396/11/06 04:25:00 ب.ظ
Collection-Gif316918Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت برق کل نیروگاه ها01396/11/06 04:26:09 ب.ظ
Collection-Gif316920Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت برق نیروگاه های حرارتی01396/11/06 04:31:38 ب.ظ
Collection-Gif317626Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت فروش برق به خریداران در بازار عمده فروشی01396/11/10 07:07:29 ب.ظ
Collection-Gif321466Collection1True{defaultview}Falseمقایسه عملکرد نیروگاه ها در بازار برق01396/11/25 10:42:06 ق.ظ