دات نت نیوک
EN
پنجشنبه 07 اردیبهشت 1396

مرکز اسناد

 Name  SizeModified
Collection-Gif309196Collection1True{defaultview}Falseپله های پیشنهاد فروش 01396/02/03 11:20:06 ق.ظ
Collection-Gif307671Collection1True{defaultview}Falseشاخص رقابت پذیری بازار01396/01/14 08:19:53 ق.ظ
Collection-Gif307808Collection1True{defaultview}Falseضریب بهای آمادگی 01396/02/02 02:15:23 ب.ظ
Collection-Gif307666Collection1True{defaultview}Falseضریب بهره برداری بر اساس نوع نیروگاه01395/12/23 09:37:20 ق.ظ
Collection-Gif307607Collection1True{defaultview}Falseگزارش جامع ماهانه01396/01/30 11:02:39 ق.ظ
Collection-Gif311226Collection1True{defaultview}Falseمتوسط ارزش حرارتی 01396/01/20 09:17:27 ق.ظ
Collection-Gif307658Collection1True{defaultview}Falseمتوسط درصدآمادگی کل نیروگاهها01395/12/23 09:40:06 ق.ظ
Collection-Gif307659Collection1True{defaultview}Falseمتوسط درصدآمادگی نیروگاههای حرارتی01395/12/23 09:43:48 ق.ظ
Collection-Gif307910Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت برق کل نیروگاهها 01395/12/23 09:46:19 ق.ظ
Collection-Gif307912Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت برق نیروگاههای حرارتی01395/12/23 09:48:09 ق.ظ
Collection-Gif312712Collection1True{defaultview}Falseمقایسه عملکرد نیروگاه ها01395/10/13 03:00:14 ب.ظ