EN
عنوانحجم فایلتاریخ ویرایش
Collection-Gif330704Collection1True{defaultview}Falseشاخص رقابت پذیری بازار03348481398/07/29 06:50:48 ق.ظ
Collection-Gif317014Collection1True{defaultview}Falseضرایب بهای آمادگی01398/07/28 12:23:42 ب.ظ
Collection-Gif330705Collection1True{defaultview}Falseضریب بهره برداری و درصد تولید از ظرفیت آماده بر اساس نوع نیروگاه01910431398/07/29 06:51:37 ق.ظ
Collection-Gif330703Collection1True{defaultview}Falseگزارش جامع ماهانه 0607811351398/08/22 03:26:36 ب.ظ
Collection-Gif330706Collection1True{defaultview}Falseمتوسط ارزش حرارتی گاز 02549761398/07/29 06:52:51 ق.ظ
Collection-Gif330707Collection1True{defaultview}Falseمتوسط درصد آمادگی کل نیروگاه ها03153921398/07/29 06:55:42 ق.ظ
Collection-Gif330708Collection1True{defaultview}Falseمتوسط درصد آمادگی نیروگاه های حرارتی 03778561398/07/29 06:56:43 ق.ظ
Collection-Gif330709Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت برق کل نیروگاه ها03353601398/07/29 06:59:44 ق.ظ
Collection-Gif330710Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت برق نیروگاه های حرارتی 03143681398/07/29 07:01:22 ق.ظ
Collection-Gif317626Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت فروش برق به خریداران در بازار عمده فروشی01398/08/12 11:07:59 ق.ظ

قالب دلخواه شما
اندازه فونت