طراحی سایت
EN
شنبه 01 اردیبهشت 1397

مرکز اسناد

NameSizeModified
Collection-Gif316899Collection1True{defaultview}Falseشاخص رقابت پذیری بازار01396/12/09 09:31:46 ق.ظ
Collection-Gif317014Collection1True{defaultview}Falseضرایب بهای آمادگی01397/01/29 02:05:36 ب.ظ
Collection-Gif316901Collection1True{defaultview}Falseضریب بهره برداری بر اساس نوع نیروگاه 01397/01/19 01:47:52 ب.ظ
Collection-Gif320456Collection1True{defaultview}Falseگزارش جامع ماهانه01397/01/29 03:29:36 ب.ظ
Collection-Gif322273Collection1True{defaultview}Falseمتوسط ارزش حرارتی 01396/12/09 09:35:17 ق.ظ
Collection-Gif316914Collection1True{defaultview}Falseمتوسط در صد آمادگی کل نیروگاه ها01397/01/19 01:50:28 ب.ظ
Collection-Gif316916Collection1True{defaultview}Falseمتوسط درصد آمادگی نیروگاه های حرارتی01397/01/19 01:51:51 ب.ظ
Collection-Gif316918Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت برق کل نیروگاه ها01397/01/19 01:53:18 ب.ظ
Collection-Gif316920Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت برق نیروگاه های حرارتی01397/01/19 01:54:37 ب.ظ
Collection-Gif317626Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت فروش برق به خریداران در بازار عمده فروشی01397/01/20 02:56:20 ب.ظ
Collection-Gif321466Collection1True{defaultview}Falseمقایسه عملکرد نیروگاه ها در بازار برق01396/12/27 01:47:40 ب.ظ