طراحی سایت
EN
دوشنبه 28 خرداد 1397

مرکز اسناد

NameSizeModified
Collection-Gif316899Collection1True{defaultview}Falseشاخص رقابت پذیری بازار01397/03/06 09:44:34 ق.ظ
Collection-Gif317014Collection1True{defaultview}Falseضرایب بهای آمادگی01397/03/09 03:46:38 ب.ظ
Collection-Gif316901Collection1True{defaultview}Falseضریب بهره برداری بر اساس نوع نیروگاه 01397/03/06 09:59:35 ق.ظ
Collection-Gif320456Collection1True{defaultview}Falseگزارش جامع ماهانه01397/03/08 12:03:22 ب.ظ
Collection-Gif321466Collection1True{defaultview}Falseگزارشات فصلی مقایسه عملکرد نیروگاه ها در بازار برق01397/03/19 04:45:35 ب.ظ
Collection-Gif322273Collection1True{defaultview}Falseمتوسط ارزش حرارتی 01397/03/06 10:40:18 ق.ظ
Collection-Gif316914Collection1True{defaultview}Falseمتوسط در صد آمادگی کل نیروگاه ها01397/03/06 10:28:29 ق.ظ
Collection-Gif316916Collection1True{defaultview}Falseمتوسط درصد آمادگی نیروگاه های حرارتی01397/03/06 11:31:24 ق.ظ
Collection-Gif316918Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت برق کل نیروگاه ها01397/03/06 12:49:21 ب.ظ
Collection-Gif316920Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت برق نیروگاه های حرارتی01397/03/06 12:48:19 ب.ظ
Collection-Gif317626Collection1True{defaultview}Falseمتوسط قیمت فروش برق به خریداران در بازار عمده فروشی01397/03/09 03:43:24 ب.ظ