براي برقراري تماس مستقيم با هر يک از پرسنل 8516  را به همراه شماره داخلي آن فرد شماره گيري نماييد.

 

اطلاعات پرسنلي
نام و نام خانوادگی سمت دپارتمان داخلی
 میر فتاح فتاح قره باغ مدیر عامل مدیر عامل 2000
 ابولحسن خانبانها مدیر دفتر مدیر عامل و هیات مدیره مدیر عامل 2005
 راحله قربانی کارشناس دفتر هیات مدیره مدیر عامل 2006
 پرویز نجف قلی زاده مسوول دفتر مدیر عامل مدیر عامل 2001
 شاهرخ جوزانی مسوول دفتر مدیر عامل مدیر عامل 2002