راهنمای متقاضیان دریافت پروانه تولید

راهنمای متقاضیان دریافت پروانه تولید

 1- مقدمه

بر اساس ماده 5 قانون تاسیس سازمان برق ایران "هيچ شخصي اعم از حقوقي يا حقيقي نمي‌تواند بدون موافقت و كسب‌پروانه از وزارت نیرو در توسعه يا ايجاد و احداث و بهره‌برداري تأسيسات توليد و... برق به منظور مصارف در امور كشاورزي و‌صنعتي و تجاري اقدام نمايد." از این رو و بر اساس صورتجلسه شماره یکصد و شصت و سه هیات محترم تنظیم بازار برق ایران، کلیه نیروگاه های متصل به شبکه اعم از دولتی و غیر دولتی می باید قبل از تاریخ 01/01/1390 پروانه تولید برق را از وزارت نیرو اخذ نمایند.

 از ابتدای سال 1390، انعقاد قرارداد خرید برق و صدور صورتحساب های بازار برق منوط به اخذ و ارائه پروانه تولید برق(موقت یا دائم) توسط مالکین نیروگاه خواهد بود. 

 2- پروانه تولید برق(موقت) و پروانه تولید برق(دائم)

بر اساس بند 2-1 صورت جلسه شماره 163 هیات تنظیم بازار برق با توجه به زمان بر بودن روند تکمیل مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه تولید برق(دائم)، برای کلیه نیروگاه های متصل به شبکه در ابتدا پروانه تولید برق موقت(توسط دفتر خصوصی سازی) صادرخواهد شد.

تمامی نیروگاه ها می بایست در طول دوره اعتبار پروانه موقت نسبت به اخذ پروانه تولید برق(دائم) اقدام نمایند.

پروانه تولید برق موقت صادر شده در سال 1389 برای نیروگاه های موجود (و یا نیروگا ههایی که تا پایان سال 1389 وارد مدار خواهند شد) تا پایان سال 1390 معتبر می باشد. این نیروگاهها موظفند تا قبل از پایان سال 1390نسبت به اخذ پروانه تولید برق(دائم) اقدام نمایند.

پروانه بهره برداری و نگهداری(O&M) با پروانه تولید برق متفاوت می باشد. متقاضیان پروانه بهره برداری و نگهداری(O&M) به سایت دفتر خصوصی سازی وزارت نیرو مراجعه نمایند.

 

3- نحوه دریافت پروانه تولید برق

مالکان نیروگاه ها(شرکتهای تولید نیروی برق و شرکتهای برق منطقه ای) برای آگاهی از مراحل صدور پروانه تولید برق و مدارک مورد نیاز برای صدور آن، می­توانند به سایت دفتر خصوصی سازی وزارت نیرو  مراجعه نمایند.

این پروانه به منزله‌ي پروانه‌ي شرکت در بازار برق ایران است و فقط مالكان نيروگاه باید نسبت به اخذ آن اقدام کنند.

مالکان نیروگاه‌ها : شرکت های برق منطقه‌ای، شرکت‌های تولید نیروی برق و مالکان نیروگاه‌های خصوصی- می باید رأسا نسبت به تکمیل و امضای فرم درخواست اقدام کنند.

نیروگاه هایی که واگذار می شوند و یا مالک آنها تغییر می نماید، می بایست پروانه تولید برق مربوط به مالک جدید را جهت تنظیم قرارداد ارائه نمایند.

 

4- نحوه عقد قرارداد خرید برق از نیروگاه ها از ابتدای سال 1390

عقد قرارداد خرید برق از کلیه نیروگاه ها(موجود و جدید الاحداث) و صدور صورتحساب برای آنها در سال 1390 منوط به ارائه پروانه تولید برق(دائم یا موقت) می باشد.

چنانچه نیروگاهی نتواند پروانه موقت خود را تا ابتدای سال1390 ارائه نماید و تاریخ صدور پروانه موقت بعد از تاریخ 01/01/1390 باشد، در دوره ای که مالک نیروگاه دارای پروانه تولید نبوده است پرداخت به نیروگاه مشمول جرایمی خواهد شد که توسط هیات تنظیم بازار برق تعیین خواهد گردید. لازم به ذکر است که پرداخت کامل بابت انرژی و آمادگی به نیروگاه های فوق از ابتدای اولین ماه پس از ارائه پروانه تولید به شرکت مدیریت شبکه برق ایران صورت خواهد گرفت.

کلیه نیروگاه های موجود (و نیروگاههایی که تا پایان سال 1389 وارد مدار می شوند) باید تا پایان سال 1390 نسبت به اخذ پروانه تولید برق(دائم) اقدام نمایند. لازم به ذکر است که عقد قرارداد با این نیروگاه ها از ابتدای سال 1391 صرفا با ارائه پروانه تولید(دائم) صورت خواهد گرفت. چنانچه این نیروگاه ها تا پایان سال 1390 پروانه تولید دائم را ارائه نکنند، بر اساس بند 13 دستورالعمل اجرایی پروانه تولید با آنها برخورد خواهد شد که در برگیرنده مواردی از قبیل عدم انعقاد قرارداد و جریمه خواهد بود.

 

5- نحوه اخذ تائیدیه شرکت مدیریت شبکه برق ایران

یکی از مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تولید برق، تاییدیه شرکت مدیریت شبکه برق ایران می باشد. مالکین محترم نیروگاه می بایست تاییدیه های زیر را از شرکت مدیریت شبکه برق ایران اخذ نمایند:

1) تاییدیه معاونت بازار برق

2)تاییدیه معاونت راهبری شبکه

3) تاییدیه معاونت فنی و هماهنگی

4)تاییدیه معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه برق

ارسال تاییدیه شرکت مدیریت شبکه به دفتر خصوصی سازی وزارت نیرو جهت دریافت پروانه تولید برق مستلزم ارائه چهار تاییدیه فوق توسط مالک نیروگاه به معاونت بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران می باشد.

برای اخذ تاییدیه های فوق لازم است تا اقدامات زیر توسط مالک نیروگاه انجام شود:

1- مراجعه به سایت شرکت مدیریت شبکه و دریافت فرم های زیر:

 a) فرم مربوط به معاونت راهبري شبکه

 b) فرم مربوط به معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه برق  (موارد خواسته شده توسط این معاونت در قالب CD ارائه شود.)

 c) فرم مربوط به معاونت فنی و هماهنگی

 d) فرم مربوط به معاونت بازار برق_

2-  تکمیل و ارسال هر یک از فرم های فوق به معاونتهای مربوطه     (توجه شود فرم های بالا برای کلیه نیروگاه ها اعم از بادی، آبی، گازی،.... یکسان می باشد).

3- اخذ تائیدیه معاونت های چهارگانه فوق و ارسال تائیدیه های معاونتهای چهارگانه فوق به معاونت بازار برق به همراه فرم درخواست (فرم مربوط به درخواست تائیدیه از شرکت مدیریت شبکه)

ضمنا" اسامی کارشناسان مسئول در هر معاونت جهت پاسخگوئی به سوالات احتمالی در جدول زیر ارائه شده است:

عنوان

کارشناس مسئول

شماره تلفن

  شماره فکس

 معاونت راهبری شبکه

 دکتر سامانی 

 88644790داخلی2216

3644

 

88788161

88797174

 معاونت برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه

  

 مهندس ميرشريفي

 

 85162416

داخلی 2416

 

 88644847

 

 معاونت فنی و هماهنگی

  

 مهندس مقدسی

 

 85162664

داخلی 2664

 

 88797367

88674940

 

معاونت بازار برق

   

 مهندس حاجی پور

 

85162528

داخلی 2528

 

 88644928