طراحی سایت
EN
پنجشنبه 28 تیر 1397

آرایش فنی اقتصادی در بازه های مختلف قیمت

حد پایینحد بالاH1H2H3H4H5H6H7H8H9H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24TotalRequiredValue
002,611.52,613.52,614.22,624.12,626.62,609.72,603.22,596.82,622.92,619.52,621.62,625.52,704.52,703.62,636.82,636.82,653.52,634.12,638.92,644.82,660.02,679.52,664.02,644.563,290.2
0150,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
150,000200,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
200,000212,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
212,000224,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
224,000236,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
236,000248,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
248,000260,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
260,000272,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
272,000284,0000.00.00.00.00.00.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0
284,000296,0000.00.00.03.03.03.0371.3257.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0637.7
296,000308,0000.00.00.0374.3374.3375.311.0125.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,259.9
308,000320,0000.00.00.06.06.06.041.72.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.061.7
320,000332,0000.00.00.01.01.035.731.77.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.076.4
332,000344,0000.00.00.031.735.71.01.066.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0135.8
344,000356,0000.00.00.01.0247.7223.0216.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0687.7
356,000368,0000.00.00.00.00.030.758.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.088.7
368,000380,0000.00.030.7250.799.6557.5791.13.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,733.2
380,000392,0005.95.943.699.5248.3309.116.9670.610.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,410.4
392,000404,00025.092.3409.61,797.12,084.43,384.66,281.72,506.71,342.619.019.018.018.018.018.018.018.018.019.018.018.018.018.018.018,197.1
404,000416,00017,020.318,216.919,778.520,210.523,770.126,293.726,418.427,137.315,795.015,142.115,481.013,507.814,044.014,200.114,636.414,625.715,018.815,393.615,497.815,882.916,004.917,036.516,835.413,893.7421,841.4
416,000999,99927,350.124,676.921,887.918,494.313,635.38,397.84,106.68,773.224,720.028,009.630,522.334,623.134,238.934,189.833,617.733,543.633,145.932,860.531,817.528,337.229,103.830,655.930,205.832,258.5629,172.0