طراحی سایت
EN
پنجشنبه 28 تیر 1397

آرایش اقتصادی در بازه های مختلف قیمت

حد پایینحد بالاH1H2H3H4H5H6H7H8H9H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H21H22H23H24TotalEconomicValue
002,618.12,620.12,624.72,630.72,633.22,616.12,609.82,603.42,631.62,626.12,628.22,632.12,711.12,710.22,643.42,643.42,660.12,640.72,645.52,651.42,666.62,686.12,670.62,651.163,454.4
0150,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
150,000200,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
200,000212,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
212,000224,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
224,000236,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
236,000248,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
248,000260,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
260,000272,0000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
272,000284,0000.00.00.00.00.00.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.0
284,000296,0000.00.00.03.03.03.0377.2267.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0653.5
296,000308,0000.00.00.0376.3378.3379.311.0125.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,269.8
308,000320,0000.00.00.06.06.06.041.72.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.061.7
320,000332,0000.00.00.01.01.035.731.77.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.076.4
332,000344,0000.00.00.031.735.71.01.066.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0135.8
344,000356,0000.00.00.01.0247.7223.0216.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0687.7
356,000368,0000.00.00.00.00.030.758.10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.088.7
368,000380,0000.00.030.7250.799.6557.5822.13.70.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,764.2
380,000392,0005.95.943.699.5248.3318.916.9689.110.90.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01,438.7
392,000404,00025.092.3410.31,850.52,244.73,491.86,850.22,553.61,344.919.019.018.018.018.018.018.018.018.019.018.018.018.018.018.019,136.2
404,000416,00016,858.518,245.619,624.420,546.823,889.726,357.026,589.527,613.215,796.914,980.215,658.013,507.813,886.114,199.913,045.514,432.514,672.115,285.415,541.515,152.113,475.813,191.413,656.814,687.1410,894.1
416,000999,99926,952.524,574.822,030.918,095.813,344.38,207.13,323.38,216.524,703.927,972.229,565.532,746.831,815.731,369.028,724.330,397.230,451.930,529.930,101.328,304.828,901.929,791.229,662.230,535.4600,318.2